Articles

Nabór specjalistów reprezentujących branżę ekonomiczną z zakresu księgowości

Nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

 Minister Finansów w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza specjalistów reprezentujących branżę ekonomiczną z zakresu księgowości do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) następujących kwalifikacji rynkowych:

 • Świadczenie usług księgowych,
 • Obsługa procesów księgowych,
 • Wspomaganie obsługi procesów księgowych,
 • Zarządzanie procesami księgowymi,
 • Zarządzanie procesami płacowymi.

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Finansów argumentów do merytorycznej oceny złożonych wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK dla potrzeb branży księgowych.

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji z branży księgowości do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  1. posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  2. reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  3. posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  1. ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  2. ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  3. podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  4. rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

 

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

 

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7 września 2018 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.dr@mf.gov.pl.

 UWAGA: Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 28 września 2018 r.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Do pobrania
Formularz ofertowy