Kwalifikacje rynkowe

Czym są kwalifikacje rynkowe?
uneducatedKwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Często posiadamy kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy potwierdzić tego żadnym dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych.

Kwalifikacje rynkowe – z samej definicji – są odpowiedzią na potrzeby rynku. Każda instytucja, która uważa że dana kwalifikacja jest potrzebna, może ją zgłosić do ZSK. Kwalifikacje rynkowe są najczęściej zgłaszane przez zainteresowane instytucje lub gremia np. instytucje szkoleniowe, organizacje branżowe, stowarzyszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku kwalifikacja zostaje formalnie włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Kolejnym etapem jest uzyskanie przez kwalifikacji statusu „funkcjonująca”, który oznacza, że można ubiegać się o zdobycie tej kwalifikacji.

Jak sprawdzić, czy kwalifikacja jest dla Ciebie?
Każda kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK jest dokładnie opisana. W opisie takiej kwalifikacji najważniejsze informacje to:

Jak uzyskać certyfikat?
job descriptionAby uzyskać certyfikat konkretnej kwalifikacji rynkowej należy zgłosić się do Instytucji Certyfikującej (IC) przypisanej do tej kwalifikacji i wziąć udział w walidacji, czyli procesie sprawdzania Twojej wiedzy i umiejętności (tzw. efektów uczenia się) poprzez ustalone kryteria weryfikacji. Po zakończeniu walidacji instytucja certyfikująca wystawi Ci certyfikat poświadczający uzyskanie tej kwalifikacji.

Włączanie kwalifikacji rynkowej

Informacje te dedykowane są instytucjom, które chcą zgłosić nową kwalifikację do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jak opisać kwalifikację rynkową?
Każda kwalifikacja rynkowa, zanim zostanie włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, musi zostać przez wnioskodawcę opisana, a jej jakość oceniona. Sposób opisania kwalifikacji rynkowej określa art. 15 ustawy o ZSK. Zgodnie z nim każdy wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do systemu musi zawierać szereg informacji m.in. o zapotrzebowaniu na kwalifikację, wskazanie grup osób zainteresowanych uzyskaniem danej kwalifikacji, omówienie typowych możliwości wykorzystania danej kwalifikacji na rynku pracy, dokładne omówienie efektów uczenia się oraz wskazanie wymagań dotyczących walidacji.

Opis ten ma stanowić źródło informacji o kwalifikacji dla:

Materiały pomocnicze:
Jak opisać kwalifikację rynkową?
Poradnik opisywania kwalifikacji

Procedura włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?
Kwalifikacja rynkowa zostaje włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek podmiotu zainteresowanego włączeniem tej kwalifikacji. Najczęściej są firmy handlowe, instytucje szkoleniowe, organizacje skupiające przedsiębiorców z danej branży, zrzeszenia producentów, związki czy stowarzyszenia.
Zainteresowana instytucja składa elektroniczny wniosek za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Wniosek musi zawierać szczegółowy opis kwalifikacji i zostać skierowany do zaproponowanego ministra właściwego dla tej kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra powinno nastąpić w ciągu ośmiu miesięcy (cztery miesiące wynikające z ustawy mogą zostać przedłużone o kolejne cztery miesiące). Wniosek podlega odpowiedniej opłacie.

Po otrzymaniu wniosku minister:

friend  konsultuje wniosek z zainteresowanymi środowiskami Minister umieszcza na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania opinii. Celem konsultacji jest publiczne poinformowanie o rozpoczęciu procedury włączania tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i pozyskanie opinii zainteresowanych środowisk.
experts pozyskuje opinię specjalistów Po konsultacjach minister zwraca się do specjalistów o opinię w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji do ZSK. Na podstawie opinii specjalistów minister podejmuje decyzję o zasadności dalszego procedowania.
checklist dokonuje ostatecznej oceny wniosku Minister pod uwagę bierze ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji; celowość włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, rozumianą jako jej zgodność z potrzebami społecznymi, potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie; podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji już włączonych do ZSK.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku minister informuje o odmowie podmiot wnioskujący i przedstawia uzasadnienie. Od decyzji ministra nie przysługuje odwołanie, nie jest również zwracana opłata.
volume przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) Minister powołuje zespół ekspertów, który dokonuje porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK i przedstawia ministrowi wiążącą rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK. Rekomendacja zawiera także skorygowany w porozumieniu z wnioskodawcą opis wymaganych efektów uczenia się. Następnie Minister przekazuje rekomendację ekspertów do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK. Jeżeli jej opinia jest pozytywna, to minister przypisuje poziom PRK do danej kwalifikacji. W przeciwnym wypadku zespół ekspertów ponownie sporządza rekomendację, w której odnosi się do opinii Rady. Ta rekomendacja jest ostateczna.
contract publikuje obwieszczenie Minister przygotowuje treść obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK, które jest publikowane w Monitorze Polskim. W dniu publikacji obwieszczenia kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do ZSK.


Na wszystkich etapach rozpatrywania wniosku minister oraz opiniujący zgłoszoną kwalifikację specjaliści i eksperci są zobowiązani do ścisłej współpracy z wnioskodawcą. Podczas tej współpracy kwalifikacja może ulegać modyfikacjom, aby stała się jak najbardziej precyzyjna.

Samo włączenie kwalifikacji nie powoduje automatycznie, że można ją uzyskać (otrzymać certyfikat). Aby to było możliwe, kwalifikacja musi uzyskać status funkcjonującej. Dzieje się to w momencie, gdy minister wybierze Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej Instytucji Certyfikującej (IC) uprawnionej do nadawania tej kwalifikacji. Najczęściej wniosek o włączenie kwalifikacji jest składany przez instytucję równocześnie z wnioskiem o nadanie jej statusu Instytucji Certyfikującej (jest to osobna procedura), natomiast moment wskazania PZZJ zależy od ministra właściwego dla kwalifikacji.

Materiały pomocnicze:
Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK
Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o włączenie kwalifikacji rynkowej

Lista kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w ZSK

Lista zawiera nazwy wszystkich kwalifikacji rynkowych, wraz z nazwami Instytucji Certyfikujących (IC), które możesz obecnie zdobyć w ZSK.

Nazwa kwalifikacji Nazwa Instytucji Certyfikującej
Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Asystowanie w przygotowaniu potraw Fundacja VCC
Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Fundacja Widzialni
Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Fundacja Widzialni
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Polskie Towarzystwo Informatyczne
Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Krotoszynie
Fundacja VCC
ITpass sp. z o.o.
Fundacja Europa House
ICVC CERTYFIKACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja VCC
Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych Intchem Sp. z o.o.
Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej Akademia Światłowodowa sp. z o.o.
Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Montowanie stolarki budowlanej Fundacja VCC
Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów Lovebike sp. z o.o.
Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Obsługa platformy do nauczania zdalnego SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Obsługa procesów księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Obsługa w turystyce zdrowotnej Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej
Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD VS DATA Witold Sobolewski
Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Pilotowanie imprez turystycznych Kadry Turystyki Sp. z o.o.
Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive SITE POLSKA
Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego Fundacja VCC
Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości Polska Izba Gospodarcza Czystości
Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) Fundacja VCC
Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori Fundacja Królowej Świętej Jadwigi
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Fundacja VCC
Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
Projektowanie grafiki komputerowej Fundacja VCC
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami Fundacja Widzialni
Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych Fundacja VCC
Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu Polski Związek Kiteboardingu
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Fundacja VCC
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Polskie Centrum Mediacji
Konfederacja Lewiatan
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych Fundacja VCC
Polskie Centrum Mediacji
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
Polskie Centrum Mediacji
Prowadzenie obsługi biura Fundacja VCC
Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego
Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego
Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego
Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu Polski Związek Kiteboardingu
Prowadzenie procesu treningu personalnego Polski Związek Trenerów Personalnych
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Prowadzenie zajęć z kiteboardingu Polski Związek Kiteboardingu
Przygotowanie deserów restauracyjnych Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik
Fundacja VCC
Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik
Przygotowanie i wypiekanie pizzy Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik
Przygotowanie potraw grill i barbecue Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik
CONS-MED Sp. z o.o.
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia Fundacja VCC
Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe) Stowarzyszenie Interim Managers
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Centrum Szkolenia Barmanów
Fundacja VCC
Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała
Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Tworzenie witryn internetowych Fundacja VCC
Wdrażanie dostępności w organizacji Fundacja Widzialni
Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) Fundacja VCC
Lean w medycynie sp. z o.o.
Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Wykonywanie i montowanie więźb dachowych Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych Fundacja Widzialni
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych Fundacja Widzialni
Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych Intchem Sp. z o.o.
Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle Intchem Sp. z o.o.
Zarządzanie obsługą spraw kadrowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarządzanie pracą restauracji Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik
Zarządzanie procesami księgowymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Zarządzanie procesami płacowymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM Fundacja VCC