×

Cztery nowe kwalifikacje w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się kolejne cztery kwalifikacje rynnowe. Trzy z nich dotyczą branży IT, jedna z obszaru edukacji.

 

Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych

Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się pogłębioną wiedzą dotyczącą złożoności zjawiska zmiany rozwojowej, identyfikuje czynniki budujące potencjał ucznia oraz bariery utrudniające wykorzystanie i rozwój posiadanego potencjału. Wykorzystuje różnorodne metody pracy z uczniem, które pozwalają stymulować zmiany rozwojowe. W swoje działania aktywnie włącza ucznia, motywując go do brania odpowiedzialności za proces zmiany. Samodzielnie rozpoznaje potencjał rozwojowy ucznia, jego potrzeby rozwojowe oraz planuje formy wsparcia stosowane podczas rozmów coachingowych z uczniem.

 

Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami

Osoba posiadająca kwalifikację odpowiada za przygotowanie oraz przeprowadzenie badania elementów takich jak: strony internetowe, aplikacje mobilne czy dokumenty elektroniczne, zgodnie z AUX – Accessibility & User experience, z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami. Posługuje się wiedzą dotyczącą regulacji prawnych w obszarze dostępności cyfrowej, standardu WCAG, prawa pracy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Organizuje, czyli planuje, analizuje, przygotowuje, zleca i podejmuje decyzje związane z zakresem badania, użyciem technologii asystujących itp., koordynuje pracę zespołu, wskazuje kompetencje użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami właściwe do wykonania zadania, asystuje użytkownikom-testerom podczas badania oraz sporządza raport z badania.

 

Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Osoba posiadająca kwalifikację, samodzielnie posługuje się automatycznymi walidatorami dostępności dokumentów cyfrowych i programami asystującymi oraz przeprowadza proces audytowania dokumentów cyfrowych. Wykorzystuje znajomość standardu WCAG, weryfikując dostępność dokumentów wygenerowanych z programów źródłowych i dokumentów PDF. W badaniu dokumentów stosuje zasady i przepisy w zakresie dostępności. Na tej podstawie sporządza raport końcowy, w którym zawarte są m.in. rozwiązania dotyczące usuwania problemów z dostępnością cyfrową. Przetwarza informacje. Realizuje zadania na samodzielnym stanowisku, w tym układa plan audytu dokumentu cyfrowego i  przygotowuje raport końcowy. Osoba sprawdzająca dokumenty przekazuje innym osobom z zespołu lub instytucji (w której pełni swoją funkcję) zalecenia dotyczące koniecznych zmian w opracowywanych dokumentach. Wykazuje się umiejętnością analizy potrzeb i oczekiwań osób, do których kierowane są dokumenty cyfrowe.

 

Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Osoba posiadająca tę kwalifikację samodzielnie posługuje się automatycznymi walidatorami dostępności stron internetowych i programami asystującymi oraz przeprowadza proces audytowania stron internetowych. W badaniu stosuje zasady i przepisy w zakresie dostępności cyfrowej. Na tej podstawie sporządza raport końcowy, w którym zawarte są m.in. rozwiązania dotyczące usuwania problemów z dostępnością cyfrową. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu dostępności WCAG. Realizuje zadania na samodzielnym stanowisku, w tym układa plan audytowania. Osoba wykonująca audyt stron internetowych przekazuje rekomendacje zmian do wprowadzenia w serwisie. Analizuje potrzeby i oczekiwania osób korzystających z zasobów stron internetowych.