×

Zostań PZZJ-em. Nabór trwa do 18 marca 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”), ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PZZJ) wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych:

LP

Grupa kwalifikacji

Dział administracji

1.       

Budownictwo

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

2.       

Górnictwo

Gospodarka złożami kopalin

3.       

Drogi publiczne

Transport

4.       

Transport drogowy

Transport

5.       

Transport kolejowy

Transport

6.       

Transport lotniczy

Transport

7.       

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna

8.       

Informatyzacja

Informatyzacja

9.       

Elektromobilność

Energia

10.    

Gospodarka leśna

Środowisko

11.    

Gospodarowanie odpadami

Klimat

12.    

Rolnictwo

Rolnictwo

13.    

Rozwój wsi      

Rozwój wsi

14.    

Rynki rolne

Rynki rolne

15.    

Gospodarka

Gospodarka

16.    

Turystyka

Turystyka

17.    

Gastronomia

Turystyka

18.    

Hotelarstwo

Turystyka

19.    

Sprawy wewnętrzne

Sprawy wewnętrzne

20.    

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość

21.    

Ochrona zdrowia

Zdrowie

Z wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli:

 • dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK (przez kadrę rozumieć należy pracowników, którzy jako zespół posiadają:
  • ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
  • wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów);
 • posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
 • nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których dotyczy ten wniosek o wpis na listę,
 • posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek o wpis na listę zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
  1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 • określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej (zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą) w odniesieniu do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości;
 • imiona i nazwiska pracowników wnioskodawcy wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK;
 • inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez wnioskodawcę zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.

Wniosek może określać jedną lub więcej grup kwalifikacji rynkowych z jednego lub kilku działów administracji;

Do wniosku o wpis na listę dołącza się:

 • w wypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym wnioskodawca prowadzi działalność;
 • oświadczenia o następującej treści:
  1. "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
  2. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
  3. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.";

 

Uwaga:

 • dołączane do wniosku ww. oświadczenia (pkt 1 i 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia te muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • dołączane do wniosku ww. oświadczenia (pkt 1 i 2) mają być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • dowód wniesienia opłaty od danego wniosku o wpis na listę - w wysokości 2218 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2218 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  22 1010 1010 0031 0222 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 53.1 - ..................................................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)


Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

Wnioski należy składać (od 1 lutego 2022 r.) za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (https://kwalifikacje.gov.pl/)..

Załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną opublikowane w dniu 1 lutego 2022 r. Będą to: szczegółowe kryteria oceny wniosków uwzględniające specyfikę poszczególnych grup kwalifikacji, szczegółowy opis grup kwalifikacji, instrukcje wypełniania wniosków (instrukcja ZRK i instrukcja wypełniania formularzy) oraz do wglądu formularze wniosku w wersji off-line (formularz podmiotu i formularz eksperta) do wypełnienia on-line podczas składania wniosku. Uwaga! Prosimy o uważny wybór właściwych formularzy.

Ocenę formalną wniosku przeprowadza podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – Instytut Badań Edukacyjnych.

Ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Ministra Edukacji i Nauki, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ZSK.

Wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.

Wpis na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Edukacji i Nauki (ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), po przeprowadzeniu ww. naboru na listę.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl

Załączniki:
1. Instrukcja dla podmiotów składających wnioski w systemie informatycznym ZRK (SI ZRK) o wpis na listę PZZJ
2. Szczegółowy opis grup kwalifikacji
3. Instrukcja wypełniania formularzy
4. Kryteria oceny wniosków
5. Formularz Podmiotu
6. Formularz Eksperta

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące III naboru na PZZJ

 

Rola Ministra Właściwego w procesie zewnętrznego zapewniania jakości

Czy Minister Właściwy, zlecając PZZJ-towi nadzór nad jakością, traci możliwość bieżącego monitorowania, zgłaszania uwag i zastrzeżeń do pracy IC? Czy przedstawiciel Ministra może ewentualnie uczestniczyć w pracach PZZJ-tu?

- Minister Właściwy jako organ odpowiedzialny za daną kwalifikację prowadzi stały nadzór nad jej jakością. Rola MW w procesie zewnętrznego zapewniania jakości obejmuje nadzór nad walidacją i certyfikowaniem. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania rażących nieprawidłowości w certyfikowaniu w danej instytucji certyfikującej, Minister Właściwy może: 1) zlecić podmiotowi, któremu powierzono wobec danej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w trybie nadzwyczajnym; 2) przeprowadzić kontrolę w danej instytucji certyfikującej (art. 78 ust. 1), jak również przeprowadzić kontrolę w siedzibie instytucji certyfikującej lub w miejscu prowadzenia działalności, żądać dokumentacji posiadanej przez instytucję certyfikującą oraz występować do instytucji certyfikującej o udzielenie informacji związanych z organizacją i przebiegiem walidacji i certyfikowania (art. 79 ust. 1). Relacje pomiędzy PZZJ-otem a MW określone są w Ustawie o ZSK oraz mogą być doprezycowane w umowie, którą MW zawiera z PZZJ-otem na prowadzenie zewnętrzego zapewniania jakości danej kwalifikacji. MW otrzymuje cykliczne informacje dotyczące pracy danej IC (np. kwartalne sprawozdania, przesyłane przez IC do Zintegrowanego Rejestru Kwalifkacji, sprawozdania z działalności, raporty z wewnętrznego zapewnania jakości dla danej kwalifikacji), stąd ma bieżący wgląd w dokumentację dot. zapewniania jakości. Z kolei ze strony PZZJ otrzymuje na koniec roku kalendarzowego, w ramach dokumentacji rozliczającej pracę PZZJ-otu, informacje merytoryczne dot. danej kwalifikacji.

Sprawy formalne

Podstawa współpracy PZZJ z Ministrem Właściwym

PZZJ współpracuje z MW na podstawie umowy na zewnętrzne zapewnianie jakości (zzj). Każdorazowo umowa dotyczy jednej kwalifikacji rynkowej (i jednej instytucji certyfikującej dedykowanej dla tej kwalifikacji). Wzór umowy znajduje się w Rozporządzeniu MEN z dnia 15.07.2020 r. zm. rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz.U. 2020 poz. 1306).

Podstawa współpracy PZZJ z Instytucją Certyfikującą

PZZJ współpracuje z IC na podstawie ustawy o ZSK. Nie ma odbrębnej umowy pomiędzy PZZJ a IC. Obydwie instytucje mogą podpisać umowę o poufności, co jest wyrazem ich woli, jednak nie jest wymogiem ustawy o ZSK.

Czy jedna instytucja może jednocześnie pełnić funkcję instytucji certyfikującej (IC) oraz podmiotu zewnętrznego zapewnania jakości (PZZJ)?

Tak, lecz pod warunkiem, że jest IC dla kwalifikacji nienależącej do grupy kwalifikacji, dla której jest PZZJ-otem. Ponadto dana instytucja musi spełnać ustaowowe wymogi dla obydwu typów instytucji.

Czy ośrodek doskonalenia nauczycieli może być PZZJ? Jeśli tak, to czy tylko dla kwalifikacji z obszaru edukacja i szkolenia? Jeśli tak, to czy może być też IC dla kwalifikacji z tego obszaru?

Ośrodek doskonalenia nauczycieli może być PZZJ-otem w obszarze edukacja i szkolenia, o ile spełnia wszystkie formalne i merytoryczne kryteria. Nie może być jednocześnie IC dla kwalifikacji, która należy do grupy kwalifikacji, dla której jest PZZJ-otem.

Czy Uniwersytet Medyczny może pełnić rolę PZZJ-tu przy uznawaniu kwalifikacji rynkowych w kategorii zawody medyczne?

Uniwersytet Medyczny może być PZZJ-tem w obszarze ochrona zdrowia (tak się prawidłowo nazywa grupa kwalifikacji), o ile spełnia wszystkie formalne i merytoryczne kryteria.

Czy Państwowy Instytut Badawczy podlegający pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może być PZZJ?

Tak. Warunkiem jest spełnianie wymogów formalnych i merytorycznych.

Czy istnieje możliwość odmownej decyzji Ministra w zakresie wpisu na listę PZZJ-tów? Co w takiej sytuacji?

Tak, Minister Koordynator ZSK ma możliwość podjęcia negatywnej decyzji odnośnie wniosku instytucji o wpis na listę PZZJ. Taka decyzja zawiera uzasadnienie. Przysługuje od niej odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

 

Wypełnianie wniosku w III naborze

Na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście wymogów formalnych przy wypełnianiu wniosku w III naborze?

- Należy zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do ogłoszenia, w których zostały opisane kryteria i sposób ich oceny. Prosimy o zwrócenie uwagi na daty opisywanych doświadczeń, aby mieściły się we wskazanych okresach (w większości jest to 5 lat, liczone do 30.12.2021 r., kiedy to zostało opublikowane ogłoszenie o III naborze na listę PZZJ). Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby obszar merytoryczny opisywanych doswiadczeń podmiotów oraz ekspertów był kompatybilny z grupą kwalifikacji, dla której instytucja chce być PZZJ-otem.

Czy można zlożyć wniosek do więcej niż jednej grupy kwalifikacji.

Tak. W takiej sytuacji należy opisać doświadczenie dla każdej z wybranych grup kwalifikacji.

Czy przy składaniu wniosku należy wykazać doświadczenie zespołu prowadzącego proces zewnętrznego zapewniania jakości, czy może jednak doświadczenie całej jednostki - np. Uniwersytetu?

Tak. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do ogłoszenia z 30.12.2021 r. o rozpoczęciu III naboru, wśród których znajdują się zarówno wzory formularzy dla podmiotu i dla eksperta, jak również wskazówki dotyczące ich wypełniania.

 

Wypełnianie wniosku w III naborze / Sprawy formalne

Do kiedy trwa III nabór?

- Nabór trwa do 25.02.2022 r. Jednak prawdopodobnie zostanie przedłużony z uwagi na to, że wnioskuje o to jeden z Ministrów Właściwych. O zmianie terminu, do którego można składać wnioski, będziemy informować na portalu ZSK (www.kwalifikacje.gov.pl), na Centrum Online informacji o ZSK (www.kwalifikacje.edu.pl) oraz na Facebooku/Meta (strona: Kwalifikacje po europejsku).

Czy będzie kolejna możliwość zgłoszenia się w naborze na listę PZZJ-tów, jeżeli instytucja nie zdąży złożyć wniosku do 25 lutego br.?

Obecny nabór trwa do 18 marca 2022 r. Jednak prawdopodobnie zostanie przedłużony z uwagi na to, że wnioskuje o to jeden z Ministrów Właściwych. Zgodnie z ustawą o ZSK, Minister Koordynator ZSK jest pbowiązany ogłaszać nabór na listę PZZJ-tów nie rzadziej, niż raz na 3 lata.

 

Zadania PZZJ

Jakie są różnice w korzyściach między podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) a instytucją certyfikującą (IC) / Jaka jest różnica między funkcją PZZJ-tu a IC dla uczelni wyższej, uniwersytetu?

Istotą rozróżnienia między PZZJ-tem a IC jest funkcja, jaką każdy z tych typów instytucji pełni w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ta sama instytucja nie może być jednocześnie IC dla kwalifikacji, która należy do grupy kwalifikacji, dla której jest PZZJ-tem.
Rolą PZZJ-otu jest dbanie o jakość ZSK w konkteście kwalifkacji rynkowych. PZZJ prowadzą monitorowanie spełniania przez IC wymagań oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej IC i ewaluację zewnętrzną walidacji i certyfikowania - przeprowadzanych przez daną IC oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej IC.
Rolą IC jest zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji rynkowych, w tym prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w stosunku do każdej kwalifkacji, którą certyfikuje. IC waliduje i certyfikuje kwlaifikacje rynkowe.
W zależności od liczby podpisanych umów na zewnętrzne zapewnianie jakości bądź liczby decyzji administracyjnych dot. nabycia statusu IC dla kwalifikacji rynkowych, zróżnicowane mogą być korzyści finansowe wynikające z realizacji poszczególnych działań. IC mogą zgłaszać do rejestru kwalifikacji dowolną liczbę kwalifikacji, a następnie je walidować i certyfikować (walidowanie i certyfikowanie może być odpłatne), ma zatem wpływ na rozmiar korzyści finansowych. PZZJ działa jedynie w obszarze podpisanych umów i okreslonych nimi kwalifikacji oraz w ściśle określonym wymiarze zaangażowania czasowego i korzyści finansowych. Pomijając jednak aspekt finansowy - korzyści dla IC oraz PZZJ mogą mieć charakter pozamaterialny, związany z nabywaniem doświadczenia w obszarze działania.
Więcej informacji nt. charakterystyki zadań PZZJ oraz IC znajdziesz TUTAJ.

Czy PZZJ wskazany dla danej grupy kwalifikacji może odmówić podpisania umowy z Ministrem Właściwym, a nie ma innego podmiotu, który mógłby być PZZJ-tem dla danej kwalifikacji?

Tak, PZZJ może odmówić podpisania takiej umowy. W przypadku dwukrotnej odmowy, zgodnie z ustawą o ZSK, w konsekwencji może zostać wykreślony z listy PZZJ-tów.

Umowa z PZZJ-tem jest podpisywana przez Ministra Właściwego dla każdej kwalifikacji. Jeśli pojawia się kolejna IC dla danej kwalifikacji, czy jest podpisywana kolejna umowa i związku z tym kolejna wypłata z tytułu pełnienia roli PZZJ?

Tak.

Czy w przypadku posiadania kierunków studiów na uczelni lub w instytucie badawczym podmiot taki może być IC lub PZZJ-tem? Czy w tej samej kategorii w ewaluacji swoich studiów musi zastąpić go inny podmiot mający uprawnienia z takiej dziedziny?

Kwalifikacje rynkowe mają inny status niż kwalifikacje pełne. Zgodnie z ustawą o ZSK (art. 1 ust. 1), ustawa ta NIE określa wymogów walidacji i certyfikowania, zasad zapewniania jakości nadawania kwalifikacji oraz zasad nadzoru nad nadawaniem kwalifikacji w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych w systemie oświaty oraz w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Wymogi i zasady w tym zakresie określone zostały w odrębnych przepisach. Oznacza to, że uczelnia lub instytut badawczy może jednocześnie prowadzić kierunek studiów (pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia) w jakimś obszarze oraz być IC/PZZJ dla kwalifikacji rynkowych w tym obszarze (grupie kwalifikacji) - oczywiście w odniesieniu do tej samej grupy kwalifikacji rynkowych musi wybrać pomiędzy rolą IC a PZZJ. W takim wypadku ewaluację studiów I, II lub III stopnia prowadzić będzie na tej uczelni/ w tym instytucie PKA (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), natomiast zewnętrzne zapewnianie jakości nadawania przez tę uczelnię kwalifikacji rynkowych (jeśli zdecyduje się ona być IC dla takich kwalifikacji) będzie prowadzić PZZJ wskazany przez odpowiedniego ministra właściwego.

 

Wypełnianie wniosku w III naborze - wskazówki

Gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku w III naborze?

- Szczegółowe informacje zamieszczone są na portalu: www.kwalifikacje.gov.pl, w zakładce - Materiały pomocnicze - Dla podmiotów zewnętrznego zapewnienia jakości lub w zakładce Ogłoszenia - Nabór na listę PZZJ - Ogłoszenie III naboru na listę PZZJ, a w szczególności z:
instrukcją wypełniania formularzy,
kryteriami oceny wniosków,
instrukcją dla podmiotów składających wnioski w systemie informatycznym ZRK (SI ZRK) o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości - PZZJ,
szczegółowym opisem grup kwalifikacji.

Czy trzeba wypełnić wszystkie pola w formularzu wniosku?

Należy uzupełnić wszystkie pola wniosku w Rejestrze zgodnie z instrukcjami. Prosimy zwrócić uwagę również na komentarze pokazujące się w tzw. dymkach po najechaniu kursorem na nazwę pola.

Sposób dokumentowania doświadczenia.

Należy zwrócić uwagę na kryteria oraz dowody, jakie należy spełniać składając wniosek, zarówno w części dotyczącej informacji o Podmiocie (Instytucji), jak również w części dotyczącej Ekspertów.

Należy zwrócić uwagę na liczbę wskazanych dowodów, czy jest zgodna z kryteriami oceny.

Należy zwrócić uwagę na okres spełniania danego wymogu (np. 5 lat, 3 lata, 2 lata), który jest liczony zawsze do dnia 31.12.2021 r., czy jest zgodny z kryteriami oceny.

Uprawnienia osoby składającej wniosek w imieniu instytucji.

Należy zwrócić uwagę na to, aby osoba zakładająca konto dla danego podmiotu (Instytucji) w Rejestrze posiadała uprawnienia do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. KRS) lub posiadała odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu. Dodatkowo w celu złożenia wniosku osoba ta powinna także posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP - wniosek podpisywany jest w systemie elektronicznie.