×

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Rejestr powstał w 2016 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jest jednym z głównych elementów systemu. Z ZRK można dowiedzieć się, jakie kwalifikacje są włączone do ZSK, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania. W rejestrze ujęte są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które nadawane są wyłącznie w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego po ukończeniu określonych etapów kształcenia, a także cząstkowe, w skład których wchodzą kwalifikacje w zawodzie ze szkolnictwa branżowego, kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, uregulowane, wolnorynkowe, sektorowe i rzemieślnicze.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, który dba o kompletność i aktualność danych gromadzonych w Rejestrze.

Informacje o poszczególnych kategoriach kwalifikacji w ZRK pochodzą z różnych źródeł:

  • wolnorynkowe, sektorowe i rzemieślnicze – na podstawie obwieszczenia o włączeniu danej kwalifikacji do ZSK, wydanego przez ministra właściwego dla danej kwalifikacji
  • dyplomy ukończenia studiów – na podstawie danych importowanych ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, okresowo aktualizowanych w ZRK
  • ze szkolnictwa branżowego i artystycznego – na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego
  • po studiach podyplomowych – na podstawie uchwały senatu uczelni o przypisaniu poziomu PRK do danej kwalifikacji i o jej włączeniu do ZSK

Zakres informacji o poszczególnych kategoriach kwalifikacji gromadzonych w Rejestrze został określony w ustawie o ZSK.

LOGO ZRK

Dzięki ZRK można:

  1. przeglądać kwalifikacje włączone do ZSK i wyszukiwać instytucje, które nadają daną kwalifikację – bez konieczności rejestrowania się w ZRK;
  2. sprawdzić poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) przypisany do danej kwalifikacji;
  3. wnioskować o włączenie do ZSK nowej kwalifikacji wolnorynkowej lub sektorowej;
  4. wnioskować o nadanie swojej instytucji uprawnień do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej lub sektorowej;
  5. wnioskować o wpis na listę podmiotów pełniących funkcję zewnętrznego zapewnienia jakości;

Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji składanie wszystkich wniosków odbywa się elektronicznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego profilu zaufanego. W celu złożenia odpowiedniego wniosku niezbędna jest rejestracja konta w Centralnym Systemie Uwierzytelniania (CAS). W trakcie rejestracji konta, jak i składania odpowiedniego wniosku, warto skorzystać z odpowiedniej instrukcji, a także innych materiałów pomocniczych dla wnioskodawców.  

Więcej informacji o ZRK można znaleźć w publikacji:

Kwalifikacje jutra – Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji  [zobacz]