×

Kwalifikacja związana z gospodarowanie odpadów włączona do ZSK

Minister Zdrowia włączył do ZSK kwalifikację rynkową "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania". 

Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania

Osoba posiadająca kwalifikację „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” pracuje samodzielnie, okazjonalnie nadzorując pracę innych osób. Jest odpowiedzialna za opracowanie procedur postępowania z odpadami medycznymi oraz procedury obiegu ewidencji odpadów medycznych w miejscu swojego zatrudnienia. W ramach swoich działań na terenie placówki organizuje odbiór odpadów medycznych i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów medycznych.

Przygotowuje materiały oraz organizuje szkolenia z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi dla innych osób zatrudnionych w placówce. Do zadań osoby posiadającej kwalifikacje „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” należy również przygotowanie i organizacja okresowych kontroli wewnętrznych oraz współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

Osoba posiadająca tę kwalifikację stosuje przepisy wynikające z prawa regulującego gospodarkę odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania.