×

Opłaty za wnioski składane za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Minister Edukacji informuje, że opłaty z tytułu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 i art. 15a ustawy), wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 i 3 ustawy), oraz wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (art. 53 ust. 2 ustawy) oraz wpłaty instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych opłat od przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, o których mowa w art. 46 ustawy należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  22 1010 1010 0031 0222 3100 0000


rodzaj opłaty kwota tytuł przelewu
wniosek o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do ZSK 2218 zł ZSK art. 14 - NAZWA KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ
wniosek o włączenie kwalifikacji sektorowej do ZSK

2218 zł*

* wnioski złożone przez organizacje, które są organami prowadzącymi branżowe centra umiejętności lub ich partnerami, do 30 czerwca 2026 r. nie podlegają opłacie

ZSK art. 15a - NAZWA KWALIFIKACJI SEKTOROWEJ
wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK

11090 zł
5545 zł**

** połowa kwoty w przypadku wniosku złożonego przez podmiot, który złożył wniosek o włączenie danej kwalifikacji wolnorynkowej lub sektorowej do ZSK – zgodnie z art. 43 ust. 1a ustawy o ZSK; opłatę wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji wolnorynkowej lub sektorowej do ZSK w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

uwaga: wnioski o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji sektorowych złożone przez organizacje, które są organami prowadzącymi branżowe centra umiejętności lub ich partnerami, do 30 czerwca 2026 r. nie podlegają opłacie

ZSK art. 41.2 – NAZWA_KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ lub ZSK art. 41.3 – NAZWA_KWALIFIKACJI SEKTOROWEJ
wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości 2218 zł***

*** wniosek podlega opłacie w podanej wysokości niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości
ZSK art. 53.1 - NAZWA_WNIOSKODAWCY
     
wpłaty instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych opłat od przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie

3% przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie w danym kwartale****

**** jednakże nie mniej niż 1 zł od wydanego dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji  wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej

ZSK art. 46 – NAZWA_INSTYTUCJI_CERTYFIKUJĄCEJ, NAZWA KWALIFIKACJI, KWARTAŁ/ROK_KALENDARZOWY