×

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) krajowa ramowa struktura kwalifikacji, podzielona na osiem poziomów. Odpowiada ona poziomom europejskich ram kwalifikacji. Została opisana za pomocą tzw. efektów uczenia się, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dawniej nazywano ją Krajowymi Ramami Kwalifikacji.Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) to europejska ramowa struktura kwalifikacji, podzielona na osiem poziomów. Stanowi wspólny układ odniesienia dla ram kwalifikacji w poszczególnych krajach i umożliwia porównywanie kwalifikacji między nimi.Europejska Rama Kwalifikacji to ośmiopoziomowa ramowa struktura, która wskazuje, jak powinny być opisywane kwalifikacje. Każdy poziom jest zdefiniowany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk pierwszego stopnia (uniwersalnych), charakterystyk drugiego stopnia (szczegółowych). Charakterystyki uniwersalne i szczegółowe stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

Struktura PRK:

Porównanie Struktury Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji obejmuje:

Materiały do pobrania:

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych plik do pobrania symbol tłumaczenia
Pobierz znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych (.ai, .eps, .pdf) Pobierz na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński; do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach)tłumaczenie treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Obok Polskiej Ramy Kwalifikacji mogą powstawać Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) to opisy poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży. Poziomy SRK odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji, uwzględniając kontekst właściwy dla danej dziedziny. SRK powstają tylko w tych dziedzinach działalności, w których pojawia się potrzeba ich stworzenia.Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które są obszarowym rozwinięciem charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym. Sektorowe ramy kwalifikacji przekładają założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na realia branżowe, uwypuklając ich specyfikę i kierunki rozwoju.

Istniejące Sektorowe Ramy Kwalifikacji:

sportu włączona pobierz publikację
turystyki włączona pobierz publikację
budownictwa włączona pobierz publikację
usług rozwojowych włączona pobierz publikację
sektora bankowego opracowana pobierz publikację
IT opracowana pobierz publikację
telekomunikacji opracowana pobierz publikację
pobierz załącznik
przemysłu mody opracowana pobierz publikację
zdrowia publicznego opracowana  
handlu włączona pobierz publikację
motoryzacji opracowana pobierz publikację
przemysłu chemicznego opracowana pobierz publikację
rolnictwa opracowana pobierz publikację
energetyki opracowana pobierz publikację
nieruchomości opracowana pobierz publikację
górnictwa opracowana pobierz publikację
sektora odzysku materiałowego surowców planowana  
oświaty i wychowania planowana  

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest tworzenie ich przez branżę dla branży. W proces powstawania ramy zaangażowane jest szerokie grono ekspertów reprezentujących różnorodne aspekty działalności w danym sektorze – reprezentantów pracodawców, izb i organizacji branżowych, przedstawicieli systemu wszystkich poziomów kształcenia (uczelnie, szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe itp.) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Interesariusze branżowi są zatem jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie sektorowej.

 SRK oferuje szereg korzyści:

  • czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców,
  • jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników - możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy,
  • wiarygodną weryfikację kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację,
  • otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim, dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencyjnej kapitału ludzkiego firmy,
  • pewne planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji - dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia,
  • skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia sporządzanie rekomendacji, czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Ramy sektorowe są włączane do ZSK w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra koordynatora ZSK. Proces włączania SRK jest inicjowany przez ministra właściwego dla danej branży, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.