×

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) krajowa ramowa struktura kwalifikacji, podzielona na osiem poziomów. Odpowiada ona poziomom europejskich ram kwalifikacji. Została opisana za pomocą tzw. efektów uczenia się, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dawniej nazywano ją Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) to europejska ramowa struktura kwalifikacji, podzielona na osiem poziomów. Stanowi wspólny układ odniesienia dla ram kwalifikacji w poszczególnych krajach i umożliwia porównywanie kwalifikacji między nimi.Europejska Rama Kwalifikacji to ośmiopoziomowa ramowa struktura, która wskazuje, jak powinny być opisywane kwalifikacje. Każdy poziom jest zdefiniowany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk pierwszego stopnia (uniwersalnych), charakterystyk drugiego stopnia (szczegółowych). Charakterystyki uniwersalne i szczegółowe stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

Struktura PRK:

Porównanie Struktury Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji obejmuje:

Materiały do pobrania:

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych plik do pobrania symbol tłumaczenia
Pobierz znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych (.ai, .eps, .pdf) Pobierz na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński; do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach)tłumaczenie treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji