×

Polska Rama Kwalifikacji

Od 2016 r. znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jest zamieszczany na świadectwach szkolnych i dyplomach ukończenia studiów. Coraz częściej widać go także na innych dokumentach potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, np. certyfikatach. Czy wiesz, o czym świadczy?

Znak PRK widoczny na świadectwie, dyplomie czy certyfikacie informuje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się określonego poziomu i że ktoś to sprawdził.

Im wyższy poziom PRK, tym większe wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jakie dokładnie? Każdy poziom PRK ma swoją charakterystykę.  

Ile poziomów ma PRK?

Polska rama – podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji – ma 8 poziomów. 

Dowiedz się więcej z animacji o Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji

Jak różnicuje się poziomy w PRK? Przykłady:

prk1.png

 • bardzo proste zadania
 • według szczegółowych wskazówek
 • pod bezpośrednim nadzorem

prk2.png

 • proste zadania
 • według ogólnej instrukcji
 • pod kierunkiem

prk3.png

 • niezbyt proste zadania
 • według ogólnej instrukcji
 • częściowo samodzielnie

prk4.png

 • niezbyt złożone zadania
 • w części bez instrukcji
 • samodzielnie

prk5.png

 • zadania bez instrukcji
 • kierowanie niedużym zespołem
 • ocena działań zespołów

prk6.png

 • innowacyjne wykonywanie zadań
 • samodzielne podejmowanie decyzji

prk7.png

 • tworzenie i rozwijanie wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia
 • przewodzenie grupie i ponoszenie odpowiedzialności za nią

prk8.png

 • rozwiązywanie problemów badawczych
 • uczestnictwo w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym

Po co powstały ramy kwalifikacji?

Tradycyjny (coraz bardziej anachroniczny) podział na 3 główne kategorie wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe) zastępowany jest podziałem kwalifikacji według 8 poziomów opisanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji, która jest rozpoznawalna w również na europejskim rynku pracy.

Co to znaczy, że kwalifikacja ma przypisany poziom PRK?

Przypisanie poziomu PRK oznacza, że zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie trzeba posiadać, by zdobyć kwalifikację, odpowiada wymaganiom danego poziomu PRK.

Które kwalifikacje mają przypisany poziom PRK?

Poziom PRK mają wszystkie świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, np. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ma przypisany 2 poziom PRK, świadectwo dojrzałości – 4 poziom PRK, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – 6 poziom PRK. 

Poziom PRK mogą mieć także inne kwalifikacje, również te nadawane po kursie czy szkoleniu. Sprawdź kwalifikacje z poziomem PRK włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kto ustala poziom PRK dla kwalifikacji?

Poziom PRK świadectw szkolnych czy dyplomów ukończenia studiów wskazuje ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Poziom PRK do innych kwalifikacji przypisują poszczególni ministrowie na podstawie rekomendacji zespołu ekspertów lub – w przypadku kwalifikacji po studiach podyplomowych – władze uczelni.

Co decyduje o poziomie PRK danej kwalifikacji?

Poziom PRK to wynik analizy efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), które kryją się za daną kwalifikacją. 

Jaki poziom PRK może być przypisany do kwalifikacji nadawanej przez podmiot inny niż szkoła czy uczelnia? 

Kwalifikacje nadawane np. przez stowarzyszenia branżowe i firmy szkoleniowe mogą mieć poziom PRK od 1 do 8.

Gdzie sprawdzić, jaki poziom PRK ma dana kwalifikacja?

Informacja o poziomie PRK danej kwalifikacji jest widoczna na świadectwie, dyplomie czy certyfikacie.

Informację o poziomie PRK poszczególnych kwalifikacji można też sprawdzić w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj Sektorowe Ramy Kwalifikacji

 

Znaki graficzne PRK do pobrania:

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych plik do pobrania symbol tłumaczenia
Pobierz znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych (.ai, .eps, .pdf) Pobierz na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński; do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach) tłumaczenie treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji