Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), charakterystyk poziomów PRK drugiego stopnia. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje:


Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

Strukturę PRK przedstawia rysunek:

Struktura PRK

 

 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Obok Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) mogą powstawać sektorowe ramy kwalifikacji (SRK) [pobierz broszurę informacyjną], które są obszarowym rozwinięciem charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym.

Sektorowe ramy kwalifikacji przekładają założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na realia branżowe, uwypuklając ich specyfikę i kierunki rozwoju.

Aktualnie do ZSK włączone zostały ramy dla czterech obszarów:

- sportu, [pobierz publikację]
- turystyki, [pobierz publikację]
- budownictwa, [pobierz publikację]
- usług rozwojowych. [pobierz publikację]

 

Opracowano projekty sektorowych ram dla kolejnych dziewięciu obszarów:

- sektora bankowego, [pobierz publikację]
- IT, [pobierz publikację]
- telekomunikacji, [pobierz publikację, pobierz załącznik Zweryfikowana SRK Tele]
- przemysłu mody, [pobierz publikację]
- zdrowia publicznego,
- handlu, [pobierz publikację]
- rolnictwo,
- przemysłu chemicznego,
- energetyka,
- motoryzacji.

 

Planowane jest opracowanie sektorowych ram dla:

- górnictwa,
- oświaty i wychowania,
- nieruchomości.

 

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest tworzenie ich przez branżę dla branży. W proces powstawania ramy zaangażowane jest szerokie grono ekspertów reprezentujących różnorodne aspekty działalności w danym sektorze – reprezentantów pracodawców, izb i organizacji branżowych, przedstawicieli systemu wszystkich poziomów kształcenia (uczelnie, szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe itp.) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Interesariusze branżowi są zatem jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie sektorowej.

 SRK oferuje szereg korzyści:

  • czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców,
  • jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników - możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy,
  • wiarygodną weryfikację kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację,
  • otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim, dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencyjnej kapitału ludzkiego firmy,
  • pewne planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji - dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia,
  • skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia sporządzanie rekomendacji, czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Ramy sektorowe są włączane do ZSK w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra koordynatora ZSK. Proces włączania SRK jest inicjowany przez ministra właściwego dla danej branży, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

 

 

Pliki do pobrania: 

Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych PRK (z dnia 31 lipca 2019) - obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji cząstkowych

 Formaty     AI  EPS PDF
 PRK 1-8   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 1   pobierz
pobierz pobierz
 PRK 2   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 3   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 4   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 5   pobierz
pobierz pobierz
 PRK 6   pobierz pobierz pobierz
 PRK 7   pobierz pobierz pobierz
 PRK 8   pobierz pobierz pobierz
 

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych

 Formaty   AI  EPS PDF
 PRK I-VIII pobierz pobierz pobierz
 PRK I pobierz pobierz pobierz
 PRK II pobierz pobierz pobierz
 PRK III pobierz pobierz pobierz
 PRK IV pobierz pobierz pobierz
 PRK V pobierz pobierz pobierz
 PRK VI pobierz pobierz pobierz
 PRK VII pobierz pobierz pobierz
 PRK VIII pobierz pobierz pobierz

 


Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych PRK
 
(z dnia 13 lipca 2016)  - obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku. 

Znaki graficzne PRK:

Plik w formacie .AI 

Plik w formacie .EPS    

Plik w formacie .PDF

 

  • Uczelnie wyższe nadające kwalifikacje włączone do ZSK obowiązuje okres przejściowy - w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia mogą stosować znaki graficzne PRK według starego jak i nowego wzoru.
  • Pozostałe podmioty od dnia 1 września 2019 roku zobligowane są do umieszczenia znaków graficznych PRK na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK tylko wg. nowego wzoru.

 

Tłumaczenie na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach):

Tłumaczenia: 

Angielski

Tłumaczenie obowiązuje od 1.09.2019 roku i dotyczy uczelni wyższych oraz pozostałych podmiotów.

Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level one
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level two
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level three
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level four
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level five
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level six
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level seven
Full qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level eight

Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level one
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level two
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level three
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level four
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level five
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level six
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level seven
Partial qualification at Polish Qualifications Framework and European Qualifications Framework level eight

------------------------------------------------------------------------------------

- Tłumaczenie obowiązuje do 1.09.2020 roku i dotyczy tylko uczelni wyższych.

Full qualification at Polish Qualifications Framework level one
Full qualification at Polish Qualifications Framework level two
Full qualification at Polish Qualifications Framework level three
Full qualification at Polish Qualifications Framework level four
Full qualification at Polish Qualifications Framework level five
Full qualification at Polish Qualifications Framework level six
Full qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Full qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Partial qualification at Polish Qualifications Framework level one
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level two
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level three
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level four
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level five
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level six
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level eight


Niemiecki

- Tłumaczenie obowiązuje od 1.09.2019 roku i dotyczy uczelni wyższych oraz pozostałych podmiotów.

Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer und Europäischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

----------------------------------------------------------------------------------------

- Tłumaczenie obowiązuje do 1.09.2020 roku i dotyczy tylko uczelni wyższych.

Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Francuski

- Tłumaczenie obowiązuje od 1.09.2019 roku i dotyczy uczelni wyższych oraz pozostałych podmiotów.


Qualification pleine au niveau un du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau trois du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau cinq du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau six du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau sept du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification pleine au niveau huit du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications

Qualification partielle au niveau un du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau trois du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau cinq du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau six du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau sept du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications
Qualification partielle au niveau huit du Cadre Polonais des Certifications et Cadre Européen des Certifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tłumaczenie obowiązuje do 1.09.2020 roku i dotyczy tylko uczelni wyższych.

Qualification pleine au niveau un du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau six    du Cadre Polonais des Certifications  
Qualification pleine au niveau sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau huit   du Cadre Polonais des Certifications
 
Qualification   partielle   au niveau   un     du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   six    du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   huit   du Cadre Polonais des Certifications

Rosyjski

- Tłumaczenie obowiązuje od 1.09.2019 roku i dotyczy uczelni wyższych oraz pozostałych podmiotów.

Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень первый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень второй
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень третий
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень четвертый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень пятый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень шестой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень седьмой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень восьмой

 

Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень первый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень второй
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень третий
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень четвертый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень пятый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень шестой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень седьмой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций и Европейской рамки квалификаций – уровень восьмой

------------------------------------------------------------------------

- Tłumaczenie obowiązuje do 1.09.2020 roku i dotyczy tylko uczelni wyższych.

Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой


Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой

Hiszpański

- Tłumaczenie obowiązuje od 1.09.2019 roku i dotyczy uczelni wyższych oraz pozostałych podmiotów.

Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – tercer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – séptimo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – octavo nivel

Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – tercer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – séptimo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones y Marco Europeo de Cualificaciones – octavo nivel

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tłumaczenie obowiązuje do 1.09.2020 roku i dotyczy tylko uczelni wyższych.

Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  cuarto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  sexto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  primer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  segundo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  quinto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivelŁaciński


W przypadku dyplomów doktorskich wydawanych po łacinie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje stosowanie poniższego tłumaczenia elementu tekstowego, które może być umieszczane pod znakiem graficznym PRK:

- Tłumaczenie obowiązuje od 1.09.2019 roku i dotyczy uczelni wyższych oraz pozostałych podmiotów.

Qualificatio completa in gradu octavo Structurae Polonae Qualificationum et Structurae Europaeae Qualificationum

------------------------------------

- Tłumaczenie obowiązuje do 1.09.2020 roku i dotyczy tylko uczelni wyższych.

Qualificatio completa in gradu octavo Structurae Polonae Qualificationum