×

O uczeniu się przez całe życie

Program zdynamizowania rozwoju gospodarczego i społecznego państw UE podjęty w roku 2000 w ramach Strategii Lizbońskiej i kontynuowany zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 obejmuje m.in. promowanie zmian systemów kształcenia i szkolenia w kierunku systemów ułatwiających i wspierających uczenie się przez całe życie (ang. lifewide lifelong learning – LLL).

W toku rozwijania w UE idei uczenia się przez całe życie uzgodniono ogólne zasady polityki LLL, które mają zastosowanie na różnych poziomach administracji w państwach członkowskich (centralnym, regionalnym i lokalnym) oraz dla różnych organizatorów edukacji (kształcenia i szkolenia) – w ramach systemów edukacji oraz poza tymi systemami (organizatorów edukacji pozaformalnej).

Do zasad tych można zaliczyć:
 • docenianie uczenia się w różnych formach i miejscach (lifewide learning);
 • docenianie uczenia się na każdym etapie życia (lifelong learning);
 • powszechność – odnoszenie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (LLL) do wszystkich grup wiekowych;
 • ocena i potwierdzanie efektów uczenia się niezależnie od tego gdzie, jak i kiedy ono zachodziło;
 • rozwijanie partnerstwa na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • postawienie osoby w centrum zainteresowania polityki;
 • efektywne inwestowanie w uczenie się.


Polska włączyła się w realizację założeń europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. W kraju realizowanych było cały szereg programów reformujących poszczególne obszary polskiej edukacji. Po ukazaniu się w 2008 r. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie Polska rozpoczęła prace nad stworzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Nad całością tych prac czuwał Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie w tym Krajowych Ram Kwalifikacji.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi jedenastu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej.

Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie? Zapraszamy do Centrum Informacji o ZSK.

 
Zintegrowana Strategia Umiejętności

25 stycznia 2019 roku, uchwałą nr 12/2019, Rada Ministrów przyjęła dokument Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna) Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna) została opracowana w wyniku szerokich konsultacji, z uwzględnieniem: wymogów wynikających z Umowy Partnerstwa, dokumentu strategicznego Perspektywa uczenia się przez całe życie, dokumentacji OECD Skills Strategy oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności.

Załączniki:
 1. Dokument strategiczny „Perspektywa uczenia się przez całe życie”
 2. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (Część Ogólna)
 3. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (Część Szczegółowa)
 4. Skład Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (instytucjonalny) 
 5. Zadania Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji