×

I Forum Interesariuszy ZSK

19 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się I Forum Interesariuszy ZSK (formuła online) organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach zadań Punktu Kontaktowego ZSK w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)".

I Forum Interesariuszy otwiera nowy cykl dialogu Ministra Koordynatora ZSK - Ministra Edukacji i Nauki i Instytutu Badań Edukacyjnych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Forum jest wspólny namysł nad kierunkami rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i rolą Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ZSK. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia doskonalenia i rozbudowy krajowej oferty kwalifikacji oraz znaczenie ZSK dla rozwoju umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych sektorach.

Uczestników Forum łączy wspólny cel: wsparcie rozwoju umiejętności, kompetencji i kwalifikacji w poszczególnych branżach i sektorach oraz rozwój kapitału ludzkiego w całym kraju. Wspólne inicjatywy pozwalają wzmacniać współpracę z przedstawicielami rynku pracy i zachować spójność realizowanych przez nich inicjatyw, aby odpowiadały one na potrzeby zarówno pracodawców jak i pracowników i prowadziły w szerszej perspektywie do efektu synergii.

Zakres tematyczny najbliższego Forum został skonsultowany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z członkami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.