×

Kolejne kwalifikacje w ZSK!

W ostatnim czasie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostało włączonych sześć kwalifikacji rynkowych i jedna rzemieślnicza. Wszystkie wydają się mieć bardzo duże znaczenie w zmieniającym się cały czas rynku pracy. Kwalifikacje dotyczą wielu branż, od budowalanych przez odzieżową po edukacyjną. 

"Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Monter sieci i instalacji sanitarnych – dyplom mistrzowski” posiada szeroką i po[1]głębioną wiedzę w zakresie różnorodnych sieci, instalacji i urządzeń, w szczególności wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Samodzielnie planuje, organizuje, wykonuje i kontroluje wykonywanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i instalacji sanitarnych. Potrafi dostosować plan do pojawiających się okoliczności. Organizuje własne stanowisko pracy oraz innych pracowników. Inicjuje i współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży montażowo-instalacyjnej oraz budowlano-remontowej.

"Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach” samodzielnie (w rozumieniu gotowości do podjęcia odpowiedzialności, zaplanowania prac, podejmowania decyzji) planuje i realizuje rozwiązania mające na celu długoterminowe zapobieganie występowaniu przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu. Podejmuje czynności mające na celu analizę układów interpersonalnych w szkole, norm zachowań rówieśniczych oraz klimatu szkoły postrzeganego przez uczniów. Czynnie włącza społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców w projektowanie programów profilaktycznych. Powyższe działania realizuje, posługując się również wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań partycypacyjnych.

 "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego” posługuje się pogłębioną wiedzą dotyczącą zjawiska przemocy rówieśniczej, jego przejawów, przyczyn i konsekwencji w stosunku do poszczególnych uczniów i całych oddziałów szkolnych oraz wiedzą o dynamice grupy rówieśniczej. Potrafi zdiagnozować dynamikę oraz hierarchię grup rówieśniczych, identyfikuje potrzeby poszczególnych uczniów i całych oddziałów szkolnych.

"Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych” samodzielnie, w oparciu o zgromadzone dane, ocenia zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym, przygotowuje lub ocenia i komentuje przygotowaną przez zespół pomysłodawców projektu biznesowego koncepcję biznesową, dokonuje oceny konkurencyjności projektu biznesowego, analizuje i  ocenia model biznesowy przyjęty przez zespół pomysłodawców projektu biznesowego. Kierując się poczuciem odpowiedzialności za projekt biznesowy, przygotowuje zespół realizujący projekt biznesowy do prezentacji projektu biznesowego na spotkaniach z inwestorami.

"Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży”, zwaną dalej „kwalifikacją rynkową”, przygotowuje załogę zakładu, maszyny i prefabrykaty do rozpoczęcia procesu produkcji konkretnego zamówienia. Monitoruje i zgłasza problemy pojawiające się podczas procesu produkcji odzieży związane ze stanem liczbowym załogi, stanem technicznym maszyn, niedoborami prefabrykatów. Realizuje wewnątrzzakładowy przepływ prefabrykatów oraz koordynuje proces reklamacji prefabrykatów.

"Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej” posiada umiejętności rozróżniania elementów składowych prefabrykatów oraz analizowania parametrów jakości prefabrykatów. Samodzielnie posługuje się dokumentacją produkcyjną w zakresie kontroli jakości. Samodzielnie ocenia zgodność wymiarów wykonanych wyrobów odzieżowych ze specyfikacją produktu oraz zgodność wykańczania i  uszlachetniania wyrobu gotowego ze specyfikacją produktu, biorąc za wszystkie czynności pełną odpowiedzialność.

"Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi"

Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację wie, jak ewoluował sposób myślenia o relacji personel – pacjent, charakteryzuje poszczególne modele tej relacji i wymienia zalety tych, które uwzględniają różnorodne wymiary doświadczania choroby przez pacjenta (i jego bliskich). Dzięki zdobytej wiedzy na temat prawnych i etycznych aspektów komunikowania się z pacjentem osoba z kwalifikacją prezentuje profesjonalną postawę w codziennej pracy z chorymi – na różnych etapach postępowania terapeutycznego. Osoba posiadająca kwalifikację buduje i utrzymuje relacje z pacjentami oraz ich rodzinami, zbiera wywiad, w sposób profesjonalny, w tym dostosowany do sytuacji i partnera rozmowy, przekazuje informacje (zarówno proste komunikaty i instrukcje, jak i złożone treści, w tym niepomyślne wiadomości), motywuje pacjenta do przestrzegania zaleceń i wspiera go w długotrwałym procesie leczenia.