×

Wyniki III naboru na PZZJ

Logo ZSK
IBE

III nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących, został ogłoszony przez Ministra Edukacji i Nauki 30 grudnia 2021 r. Wnioski można było składać od 1 lutego do 18 marca 2022 r.

Nabór prowadzony był w zakresie następujących grup kwalifikacji: budownictwo, górnictwo, drogi publiczne, transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, gospodarka wodna, informatyzacja, elektromobilność, gospodarka leśna, gospodarowanie odpadami, rolnictwo, rozwój wsi,  rynki rolne, gospodarka, turystyka, gastronomia, hotelarstwo, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość, ochrona zdrowia. Zgodnie z ustawą o ZSK (art. 52 ust. 1) wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę PZZJ.

Wnioski o wpis na listę złożyło sześć podmiotów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundacja The Global Language System Polska.

Zgłoszone wnioski najpierw zostały ocenione pod względem formalnym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Następnie oceny merytorycznej dokonała komisja złożona z przedstawicieli ministrów właściwych, członków Rady Interesariuszy i przedstawiciela ministra koordynatora w roli przewodniczącego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1687 z późn. zm.). 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących dla danych grup kwalifikacji wpisane zostały:

1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - grupa kwalifikacji ”gospodarka leśna”,

2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej - grupa kwalifikacji „sprawy wewnętrzne”,

3) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - grupa kwalifikacji „gospodarowanie odpadami”,

4)  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - grupa kwalifikacji „gospodarka leśna”,

5) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - grupa kwalifikacji „gospodarka leśna”,

6) Fundacja The Global Language System Polska - grupy kwalifikacji „sprawiedliwość” i „transport kolejowy”.