×

Kwalifikacje ze sportu włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Cztery zdjęcia przedstawiają dyscypliny sportowe: koszykówkę, piłkę ręczną, kajakarstwo i trening sportowy dla zawodniczek w ciąży
Pixabay- JeppeSmedNielsen, Freepik - rawpixel.com, viarprodesign, senivpetro

Ministerstwo Sportu i Turystyki włączyło cztery kwalifikacje do ZSK. Włączone kwalifikacje rynkowe dotyczą piłki ręcznej, kajakarstwa, koszykówki i sportu przeznaczonego dla kobiet w ciąży i po porodzie.

Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej

Osoba posiadająca kwalifikację „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej” jest przygotowana do samodzielnego kierowania zespołem piłki ręcznej, do I ligi włącznie. Określa cele szkoleniowe, opracowuje w perspektywie krótko- i długoterminowej plany organizacyjno-szkoleniowe indywidualne i zespołowe, ustala strategię gry. Naucza złożonych czynności ruchowych o wysokim stopniu trudności technicznej (uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości zawodników), dokonuje oceny efektów wdrożonych działań zawodowych, współpracuje z otoczeniem grupy szkoleniowej, rozwija posiadane kompetencje zawodowe.

Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnej realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także dorosłymi amatorami, w tym seniorami, z koszykówki oraz organizowania i prowadzenia przedsięwzięć sportowych, w tym amatorskich turniejów i zawodów. Planuje, organizuje, prowadzi i monitoruje zajęcia z koszykówki zgodnie z zasadami teorii i metodyki sportu. Posługuje się wiedzą dotyczącą rozwoju talentów sportowych uczestników.

Prowadzenie spływów kajakowych

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego organizowania i prowadzenia spływów kajakowych na szlakach nizinnych oraz górskich o trudności do WW1. Posiada wiedzę na temat doboru i eksploatacji sprzętu kajakowego, wyposażenia oraz zjawisk występujących na naturalnych akwenach i ich wpływie na bezpieczeństwo pływania kajakiem. Dysponuje umiejętnością sprawnego posługiwania się kajakiem w niezbyt złożonych warunkach hydrologicznych (szlaki nizinne oraz najłatwiejsze górskie). Potrafi manewrować kajakiem na wodzie stojącej i płynącej, włączając w to rzeki o dzikim charakterze. Jest przygotowana do zaplanowania i poprowadzenia spływu, w tym przeprowadzenia odprawy przed zejściem na wodę, rozgrzewki i instruktażu oraz monitorowania zachowań uczestników na trasie spływu. Potrafi zorganizować pracę niewielkiego zespołu osób funkcyjnych w grupie spływowej. Osoba posiadająca kwalifikację jest odpowiedzialna za siebie i grupę na wodzie. Jest przygotowana do reagowania na występujące na spływie zagrożenia.

Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie” samodzielnie planuje, organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces treningowy w danej formie sportu dla zawodniczki, która jest w ciąży, po porodzie lub w okresie laktacji. W realizacji procesu treningowego ma na uwadze konieczność zapewnienia optymalnych warunków dla prawidłowego przebiegu ciąży, porodu, połogu lub laktacji przy utrzymaniu lub osiąganiu możliwie wysokiego poziomu sportowego. Analizuje i ocenia zasadność metod, form i środków stosowanych w danym sporcie w kontekście specyficznych potrzeb i możliwości kobiety w okresie okołoporodowym. Modyfikuje plan i proces treningowy z uwzględnieniem zmian fizjologicznych, hormonalnych, biomechanicznych, psychologicznych i innych specyficznych dla ciąży, połogu lub laktacji. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy pojawiające się w realizacji procesu treningowego, np. wynikające z dolegliwości ciążowych lub połogowych lub problemów organizacyjno-higienicznych związanych z opieką nad dzieckiem. Promuje proces treningowy dla zawodniczek w ciąży i po porodzie, przekazując informacje dotyczące jego realizacji oraz kwestionując powszechnie występujące mity z nim związane. [...]