×

Informacja o zmianach w ustawie o ZSK

Logo ZSK
IBE

W ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wprowadzono kilka istotnych zmian, które zostały uchwalone 30 sierpnia 2023 roku. 

W dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2023 r. (poz. 2005) opublikowano Ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Artykuł 9 tej ustawy wprowadza zmiany w ustawie o ZSK, które dotyczą:

 1. nowych określeń zdefiniowanych w ustawie,
 2. modyfikacji nazwy i definicji kwalifikacji rynkowej,
 3. sprawozdawczości,
 4. certyfikowania i certyfikatów,
 5. włączania kwalifikacji do ZSK.

Uchylone zostały niektóre przepisy dotyczące kwalifikacji archiwalnej oraz kwalifikacji zawieszonej (art. 30-35). Dostosowano również brzmienia poszczególnych przepisów do wprowadzonych w ustawie zmian oraz zaktualizowano nazewnictwo. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Ad 1.

Do ustawy o ZSK wprowadzono nowy rodzaj kwalifikacji — kwalifikacje sektorowe (art. 2 pkt 11b). Są to nieuregulowane odrębnymi przepisami kwalifikacje o charakterze zawodowym, które:

 • odpowiadają na potrzeby danej branży lub sektora i uwzględniają ich specyfikę,
 • są nadawane przez podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze danej branży lub sektora, którym zostało nadane uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej.

Dokumentem potwierdzającym nadanie tego rodzaju kwalifikacji jest certyfikat kwalifikacji sektorowej.
Z wnioskiem o włączenie kwalifikacji sektorowej do ZSK mogą wystąpić podmioty prowadzące działalność w obszarze danej branży lub danego sektora (art. 15a).
Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji sektorowych, które nadają Branżowe Centra Umiejętności, wykonuje Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (art. 51 ust. 1a).

W ramach nowelizacji zdefiniowano również inne nowe określenia:

 1. Objętość kwalifikacji (art.2 ust. 8a).
  Jest to określona w godzinach miara orientacyjnego nakładu pracy, który jest potrzebny do nabycia wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się.

 2. Kwalifikacje rzemieślnicze (art. 2 pkt 11b).
  Przed nowelizacją ten rodzaj kwalifikacji w poszczególnych przepisach ustawy określano opisowo jako „Kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle”

 3. Kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (art. 2 pkt 12a).
  Są to kwalifikacje pełne i cząstkowe z przypisanym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji, które zostały włączone do systemu zgodnie z przepisami ustawy o ZSK.

 

Ad 2.

Zmieniona została nazwa kwalifikacji, które dotychczas określano w ustawie jako kwalifikacje „rynkowe”. Aktualna nazwa kwalifikacji tego rodzaju to kwalifikacje wolnorynkowe (art. 2 pkt 11).

Równocześnie zmodyfikowano definicję tego rodzaju kwalifikacji.

Kwalifikacje wolnorynkowe są to nieuregulowane odrębnymi przepisami kwalifikacje, które:

 • odpowiadają na potrzeby społeczne lub potrzeby rynku pracy,
 • są nadawane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym zostało nadane uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej

Dokumentem potwierdzającym nadanie tego rodzaju kwalifikacji jest certyfikat kwalifikacji wolnorynkowej.

Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania tych kwalifikacji organizowane jest tak samo, jak dla kwalifikacji rynkowych przed nowelizacją.

 

Ad 3.

Ważne dla wszystkich instytucji certyfikujących zmiany nastąpiły w artykule 65, który dotyczy przekazywania informacji kwartalnej.

 1. Informacje kwartalne przekazuje się według stanu na ostatni dzień danego kwartału a nie według stanu na dzień ich przekazania (art. 65 ust. 1).
 2. Doprecyzowano termin przekazywania informacji kwartalnej - instytucja certyfikująca jest obowiązana do przekazania tych informacji w terminie 20 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego (art. 65 ust. 2).
 3. Instytucje nadające kwalifikacje rzemieślnicze przekazują informację tylko o liczbie wydanych certyfikatów (art. 65 ust. 2a)
 4. uchylono ustęp 3 o podawaniu do publicznej wiadomości przekazywanych informacji kwartalnych.

 

Ad 4.

Według znowelizowanej ustawy o ZSK instytucja certyfikująca rozpoczyna certyfikowanie kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej od dnia nadania uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji (art. 62) .

Przed tą nowelizacją rozpoczęcie certyfikowania było możliwe dopiero po podpisaniu przez ministra właściwego umowy z instytucją, która będzie pełnić funkcję zewnętrznego zapewniania jakości w stosunku instytucji nadającej daną kwalifikację.

Na Instytucję certyfikującą nałożono obowiązek prowadzenia strony internetowej, na której są szczegółowe informacje o opłatach, oraz o sposobie organizowania i przeprowadzania walidacji (art. 47 ust. 4).

W znowelizowanej ustawie dodano przepisy precyzujące zasady wydawania oraz obowiązującą treść certyfikatów (art. 49a).

 1. Warunkiem wydania certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej lub certyfikatu kwalifikacji sektorowej jest potwierdzenie w drodze walidacji osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji (art. 49a ust 1).
 2. Certyfikat zawiera:
  1. nazwę dokumentu - „certyfikat kwalifikacji wolnorynkowej” albo „certyfikat kwalifikacji sektorowej”;
  2. nazwę kwalifikacji;
  3. nazwę i siedzibę instytucji certyfikującej;
  4. informacje dotyczące posiadacza certyfikatu:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę urodzenia;
  5. numer certyfikatu nadany przez instytucję certyfikującą;
  6. znak graficzny określony w przepisach (wydanych na podstawie art. 10 ust. 4  ustawy o ZSK);
  7. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wydania certyfikatu;
  8. nazwę miejscowości i datę wydania certyfikatu;
  9. okres ważności certyfikatu.
         (art. 49a ust. 2)
 3. Instytucja certyfikująca prowadzi ewidencję wydanych certyfikatów obejmującą:
  1. dane, o których mowa wyżej w pkt 2, 4, 5 i 8;
  2. informacje o datach przeprowadzenia walidacji i podmiotach przeprowadzających walidację;
  3. informacje o osiągnięciach uznanych na podstawie art. 49 ust. 1 lub 2.
   Ewidencja ta może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
         (art. 49a ust. 3 i 5)
 4. Dane o posiadaczach certyfikatów oraz protokoły z przeprowadzonych walidacji są przechowywane w ewidencji przez okres 5 lat, licząc od dnia wystawienia danego certyfikatu.
               (art. 49a ust. 4 i 6)

 

Ad 5.

Włączanie do ZSK kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych odbywa się na podstawie przepisów art. 14, 15 i art. 15a i 15b, które powstały jako modyfikacja przepisów regulujących poprzednio włączanie do ZSK kwalifikacji rynkowych.

Przepisy te w zasadniczej części są analogiczne. Istniejące w nich różnice wynikają z tego, że w przeciwieństwie do kwalifikacji wolnorynkowych, kwalifikacje sektorowe są powiązane z konkretną branżą (sektorem) i funkcjonowaniem Branżowych Centrów Umiejętności.

Zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących włączania kwalifikacji rynkowych:

 1. Wyrazy kwalifikacja rynkowa we wszystkich miejscach zamieniono odpowiednio na wyrazy „kwalifikacja wolnorynkowa” lub „kwalifikacja sektorowa”.
 2. W art. 14 usunięto ust. 2, który umożliwiał złożenie wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji.
 3. W art. 15 i w art.15 b istotnie zmodyfikowano strukturę opisu kwalifikacji, oraz brzmienie poszczególnych fragmentów opisu w stosunku do tego, co przed nowelizacją obowiązywało we wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej.

Ważniejsze modyfikacje wprowadzone do opisu kwalifikacji (wolnorynkowej oraz sektorowej) przedstawiono w tabeli poniżej.

Brzmienie przepisu przed nowelizacją

Skorygowany przepis - w nowej strukturze opisu

pkt 2, lit. b) - nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby warunki przedłużenia ważności,

pkt 5, lit. c) okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej i warunki przedłużenia ważności certyfikatu albo informację, że ważność nadanego certyfikatu jest bezterminowa,

pkt 2, lit. d) - krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację,

pkt 2, lit. b) informacje obejmujące przykładowe:
– działania i zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację wolnorynkową,
– grupy osób, do których dana kwalifikacja wolnorynkowa w szczególności jest kierowana,
– możliwości wykorzystania kwalifikacji wolnorynkowej i dalszego rozwoju osobistego lub zawodowego, w tym możliwości ubiegania się o inne kwalifikacje i uprawnienia w danej dziedzinie zawodowej,

pkt 2, lit. e) - uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji,

Skorygowana wersja jest ujęta
w punkcie 2, lit. b)    
(zob. wyżej)

pkt 2, lit. g) w razie potrzeby, warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności wymagany poziom wykształcenia,

pkt 5, lit. b) w razie potrzeby:
– warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji,
– inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji  wolnorynkowej,

pkt 2, lit. h) wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację,

pkt 4 lit. b) ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację, warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji,

pkt 2, lit. i) zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych oraz strategii rozwoju kraju lub regionu,

pkt 3. uzasadnienie celowości włączenia kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

a) zgodność kwalifikacji wolnorynkowej z rozpoznanymi potrzebami społecznymi lub potrzebami rynku pracy, popartą danymi wynikającymi z analizy potrzeb rynku pracy i grup osób, do których dana kwalifikacja w szczególności jest kierowana,

   /w art. 15b – a) zgodność kwalifikacji   sektorowej z rozpoznanymi potrzebami danej branży lub sektora/

b) podobieństwa i różnice w odniesieniu do kwalifikacji o zbliżonym charakterze, w szczególności kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

c) inne przesłanki potwierdzające zgodność kwalifikacji wolnorynkowej z rozpoznanymi potrzebami rynku pracy i grup osób, do których dana kwalifikacja wolnorynkowa w szczególności jest kierowana;

   /w art. 15b – c) inne przesłanki potwierdzające zgodność kwalifikacji sektorowej z rozpoznanymi potrzebami danej branży lub sektora/

pkt 2, lit. j) typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji,

Skorygowana wersja jest ujęta
w punkcie 2, lit. b)   
(zob. wyżej)

pkt 2, lit. k) odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się;

Skorygowana wersja jest ujęta
w punkcie 3, lit. b)   
(zob. wyżej)