×

Rok z systemem kwalifikacji – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wczoraj wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ciągu minionego roku w pracę na rzecz przygotowania funkcjonowania systemu.

– Stworzono bardzo szeroką platformę współpracy, która przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania systemu. Jestem przekonana, że przyniesie on zarówno korzyści dla pracodawców, jak i pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. – Dziękuję za rok wspólnej pracy nad wdrażaniem ZSK. Proszę także o dalszą pracę na rzecz rozwoju systemu i promowania w Polsce kultury doskonalenia wiedzy i umiejętności przez całe życie – dodała wiceminister Teresa Wargocka.

Wiceminister edukacji podkreśliła również, że od terminowego wejścia w życie ustawy o ZSK zależało uruchomienie środków unijnych na kształcenie dorosłych w regionach.


Zintegrowany System Kwalifikacji

15 stycznia minął rok od wejścia w życie ustawy z 22 grudnia 2015 r., która ustanowiła Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Jego koordynatorem został Minister Edukacji Narodowej.

ZSK jest narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego celem jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

ZSK - konferencja MEN ZSK - konferencja MEN

ZSK - konferencja MEN ZSK - konferencja MEN

ZSK - konferencja MEN 

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to bowiem nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. W tym systemie ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Pracodawcy uzyskują nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników, planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku.

ZSK - kamienie milowe
[kliknij, aby powiększyć schemat]

Podsumowanie rocznej pracy

15 lipca ubiegłego roku uruchomiony został Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a wraz z nim portal www.kwalifikacje.gov.pl. ZRK to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Od 15 lipca system się nieustannie rozwija: w ZRK znalazły się już kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego, zgłoszono pierwsze kwalifikacje rynkowe, ogłoszono szereg niezbędnych rozporządzeń.

Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK). Oprócz informacji o kwalifikacjach w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach certyfikujących, odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kompetencji.

Minister Edukacji Narodowej powołała również Radę Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – organ opiniodawczo-doradczy obejmujący przedstawicieli rynku pracy (związków zawodowych, pracodawców, organizacji branżowych), a także instytucji edukacyjnych i samorządów, od których zaangażowania zależy, czy system będzie odpowiadał na potrzeby obywateli.

19 stycznia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej powierzyła Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Celem projektu jest m.in. przygotowanie kadr ministerstw do włączania kwalifikacji uregulowanych do systemu, szczegółowe opisy procedur systemu: opisywania kwalifikacji, zapewniania jakości, przeprowadzania walidacji, a także identyfikacja i przygotowanie instytucji mogących pełnić funkcje instytucji certyfikujących lub podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej