×

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza do współpracy instytucje, które zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

W ZSK jednym z celów zewnętrznego zapewniania jakości jest budowanie zaufania różnych grup interesariuszy i użytkowników systemu do kwalifikacji opisywanych, włączanych i nadawanych w systemie.

Intencją IBE w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ.

 • Każda zgłoszona instytucja zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w ZSK, prowadzonych przez IBE.
 • IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami.
 • Dla wybranych instytucji dostępna będzie rozszerzona oferta wsparcia eksperckiego, obejmująca np. warsztaty z projektowania i wdrażania rozwiązań czy systemów zarządzania.

Na tym etapie wdrażania ZSK rozszerzonym wsparciem objęte zostaną wszystkie zgłoszone PZZJ, które dotychczas z takiego wsparcia nie korzystały.

 

Wymagania wobec podmiotu do wsparcia

 1. Wypełnienie i przesłanie załączonych do ogłoszenia formularze zgodnie z pkt. III ogłoszenia.
 2. Podpisanie porozumienia o współpracy z IBE.
 3. Umożliwienie przeprowadzenia przez ekspertów IBE lub ekspertów zewnętrznych wskazanych przez IBE analizy funkcjonowania instytucji wnioskującej o wsparcie. Analiza jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego deklaracje o zainteresowaniu wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie analizy oraz współpracę w tym zakresie z IBE lub ze wskazanym przez niego wykonawcą. Eksperci zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzenia analizy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, danych i materiałów pozyskanych w tym celu. Terminy oraz sposób przeprowadzenia analizy będą przedmiotem uzgodnienia między IBE i instytucji wnioskującej o wsparcie.
 4. Wskazanie zespołu osób oddelegowanych przez instytucję do współpracy z IBE. Cały zespół powinien łącznie posiadać doświadczenie w zakresie:
  - przeprowadzenia audytów/auditów, ewaluacji lub badań społecznych
  - wykonywania zadań związanych z zapewnianiem jakości,
  - prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z danej branży (asesorzy, egzaminatorzy, itd.).
 5. Wskazanie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktowanie się z wyznaczonymi pracownikami IBE w sprawach związanych z przebiegiem współpracy, w tym m.in. za uzgadnianie kwestii dotyczących planu i harmonogramu współpracy, odpowiadanie na pytania, przekazywanie kontaktów do osób odpowiedzialnych po stronie podmiotu za obszary istotne z punktu widzenia przedmiotu współpracy, odpisywanie na bieżącą korespondencję, itd.

Po nawiązaniu porozumienia o współpracy w ramach proponowanego wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu Zespołu, aby zapewnić efektywną współpracę.

 

Załączniki i wymagane dokumenty

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń  

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Zgłoszenie dot. wsparcia PZZJ".

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r.