×

"Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" kwalifikacją funkcjonującą

Kolejną kwalifikacją funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych". Instytucją certyfikującą kwalifikację jest "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce", natomiaszt instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".

 

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem. Będzie potrafiła rozwiązywać złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami.

Oprócz powyższego, osoba z taką kwalifikacją, będzie przygotowywać niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe, a także współrealizować politykę personalną zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych.

Będzie również współuczestniczyła wewnątrzzakładowych regulacjach (np. regulaminu pracy, regulaminu funduszu socjalnego, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zasad informowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu, instrukcji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz planowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy) oraz dbała o ich stosowanie i przestrzeganie.

 

Dokładniejszy opis kwalifikacji znajdziesz w Rejestrze:

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych