×

Pięć nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

Kolejne kwalifikacje rynkowe zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Cztery z nich dotyczą księgowości i płac, jedna związana jest z obsługą obrabiarek skrawających. 

 

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Osoba ubiegająca się certyfikat potwierdzający kwalifikację "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" musi być przygotowana do wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków (w tym z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym), księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kapitałów, a także przychodów i kosztów. [Czytaj więcej]

 

Zarządzanie procesami księgowymi

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami księgowymi" musi być przygotowana do wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach. Oprócz powyższego, musi posiadać umiejętność dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarcze w zakresie: aktywów pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), w tym przychodów i kosztów działalności statutowej w organizacjach non profit, pozostałych operacyjnych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego. [Czytaj więcej]

 

Zarządzanie procesami płacowymi

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami płacowymi" musi być gotowa do uczestnictwa w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Rozwiązywać złożone problemy dotyczące polityki płacowej, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądów. Nadzorować proces płacowy w zakładzie pracy, w tym optymalizację kosztów zatrudnienia i wdraża usprawnienia organizacyjne. Opracowuje procedury wynagradzania, sporządzając wytyczne dotyczące obiegu dokumentów, wzory i instrukcje spójne z polityką, zasadami i regulaminami wynagradzania. Sporządza dokumentację związaną z rozliczeniami płacowymi. Odpowiadać za terminową i poprawną realizację zobowiązań publicznoprawnych pracodawcy wynikających z naliczeń płacowych dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Planować i nadzorować pracę zespołu odpowiadającego za realizację procesów płacowych. [Czytaj więcej]

 

Obsługa procesów księgowych

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację rynkową "Obsługa procesów księgowych" musi być przygotowana do wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych w zakresie: aktywów pieniężnych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, rezerw, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), pozostałych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego. (...) Weryfikować własne i obce dowody księgowe. Ewidencjonować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonywać czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych. [Czytaj więcej]

 

Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację rynkową "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" musi umieć posługiwać się terminologią dotyczącą budowy obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie oraz procesów technologicznych. W oparciu o dokumentację techniczno-ruchową przygotowywać maszynę do pracy. Samodzielnie uzbrajać maszynę CNC w narzędzia, uchwyty obróbkowe, przedmioty obrabiane według dołączonej dokumentacji technologicznej. Wprowadzać lub korygować niezbędne dane dotyczące narzędzi i przedmiotu obrabianego. [Czytaj więcej]