Sprawdź jak można sfinansować walidację

Chcesz oficjalnie potwierdzić to, co wiesz i umiesz, i dzięki temu uzyskać kwalifikację? Możesz przystąpić do walidacji. Jednak w większości przypadków będzie to płatne. Poniżej znajdziesz informację gdzie i w jaki sposób szukać na to funduszy.

 

W II kwartale 2020 r. w kraju nie było funduszy przeznaczonych wprost na walidację. Jednak w wielu miejscach można szukać środków na pokrycie kosztów różnych działań związanych z walidacją, to jest z identyfikowaniem, dokumentowaniem czy też sprawdzaniem, czy ma się umiejętności wymagane do zdobycia danej kwalifikacji (świadectwa, dyplomu). W ramach niektórych programów można także uzyskać wsparcie doradcy, który może pomóc w przygotowaniu się do walidacji lub dofinansowanie do szkolenia kończącego się walidacją (wiarygodnym sprawdzeniem, czy uczestnik szkolenia osiągnął wymagane efekty uczenia się).

 

1. Gdzie możesz szukać środków?

 

Jeśli jesteś uczniem, rodzicem lub dyrektorem szkoły, to:

uczniowie lub absolwenci szkół branżowych mogą jednorazowo nieodpłatnie przystąpić do walidacji dowolnej kwalifikacji rynkowej [skorzystaj z wyszukiwarki kwalifikacji]. Jeśli pomyślnie przejdą walidację, otrzymają certyfikat.

Aby było to możliwe dyrektor szkoły musi zawrzeć umowę z wybraną instytucją certyfikującą (czyli podmiotem uprawnionym do nadawania kwalifikacji). Tę możliwość wprowadza art. 122a Prawa oświatowego z 2016 roku.

Na poziomie krajowym jednym z głównych źródeł finansowania działań związanych z walidacją może być Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wskazówki jak korzystać z PO WER można znaleźćć tutaj. Listę projektów aktualnie realizowanych w ramach PO WER można znaleźć tutaj.

Możliwe jest również dofinansowanie ze środków pochodzących z innych źródeł. Należą do nich m.in.:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR) - zawiera oferty podmiotów świadczących usługi z zakresu m.in. szkolenia, doradztwa i walidacji, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
    Obecnie (II kwartał 2020 r.) usługi dotyczące walidacji, o których dofinansowanie można się ubiegać w ramach BUR, są oznaczone jako "egzaminy". Oferta BUR jest dostępna tutaj.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (PFS) – środki z Funduszu przeznaczane są na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 

Na poziomie regionalnym źródłem finansowania działań związanych z walidacją mogą być regionalne programy operacyjne (RPO). Środki z RPO mogą być przeznaczone m.in. na bezpośrednie wsparcie indywidualnych odbiorców w celu zwiększenia ich aktywności na rynku pracy. Listę przykładowych działań związanych z walidacją, które mogą być finansowane ze środków RPO można znaleźć tutaj.

 

Na poziomie lokalnym do finansowania działań związanych z walidacją można wykorzystać:

  • środki z budżetów województw - walidacja pozwala na podniesienie kwalifikacji obywateli, co wpisuje się w zadania samorządu województwa, którymi jest m.in. kreowanie rynku pracy oraz prowadzenie działań mających na celu podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli (art. 11 Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województw);

  • środki z programów współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego - zgodnie z duchem Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Jak szukać środków?

Mechanizmy finansowania rzadko odwołują się wprost do walidacji (identyfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; ich dokumentowania oraz weryfikacji). Jednak działania związane z potwierdzaniem kompetencji mogą mieścić się w celach danego źródła finansowania. Dlatego szukając możliwości dofinansowania warto w opisach programów operacyjnych, funduszy czy konkursów grantowych zwrócić uwagę na sformułowania:

 

a) określające działania, w które wpisuje się walidacja:    b) określające działania, w które może się wpisywać doradztwo w ramach walidacji (m.in. pomoc w określeniu, jakie kompetencje ma dana osoba)
 - reintegracja zawodowa,
- kształcenie ustawiczne,
- uzyskiwanie, podnoszenie kwalifikacji,
- certyfikowanie, potwierdzanie posiadanych umiejętności,
- rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie,
- przygotowanie kadry,
- zwiększenie dostępu dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie,
- zwiększenie szans na zatrudnienie,
- dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
- podnoszenie kompetencji,
- wzrost kompetencji w przedsiębiorstwach,
- wzmocnienie zasobów ludzkich,
- zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych/starszych,
- egzaminy dzięki, którym można uzyskać dyplom potwierdzający zdobycie umiejętności i kwalifikacji,
- ustalenie potrzeb firm z zakresu kształcenia ustawicznego.
- usługi doradcze,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry zajmującej się zawodowo i ochotniczo aktywizacją społeczną osób starszych.

 

3. Jakie są zasady otrzymania finansowania?

Każda z możliwości dofinansowania ma swoje zasady przyznawania środków. Za każdym razem należy się z nimi zapoznać oraz spełnić postawione warunki, np. przygotować niezbędne dokumenty.

 

Przykładowe mechanizmy finansowania walidacji - regionalne programy operacyjne

Regionalne programy operacyjne (RPO) zawierają działania, na które w danym regionie można uzyskać finansowanie w danym czasie. Obecne obowiązują do końca 2020 roku.
O te środki mogą się ubiegać różne podmioty, zazwyczaj w ramach konkursów. Poniżej pokazano kilka przykładowych projektów - dla zilustrowania tego, gdzie można szukać środków i w jaki sposób je wykorzystać.

Uwagi:

  1. Wszystkie z wymienionych poniżej projektów dotyczą osób indywidualnych, nie zaś przedstawicieli instytucji.
  2. Poniżej nie ujęto przykładów dla następujących województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego.

Przykładowe mechanizmy finansowania walidacji - Regionalne Programy Operacyjne