Kolejna kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została włączona kolejna kwalifikacja rynkowa - "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą". 

 

Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą

Osoba chcąca uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” musi tworzyć charakterystykę grupy i identyfikować indywidualne potrzeby jej członków, określać cele wychowawcze dla grupy. Na tej podstawie opracowywać program pracy wychowawczej. Samodzielnie realizować zaplanowane cele wychowawcze za pomocą metod, technik i narzędzi dostosowanych do potrzeb i specyfiki grupy. W razie konieczności korzystać ze wsparcia otoczenia grupy. Musi potrafić dokumentować pracę grupy i przeprowadzać standardową ewaluację realizacji programu pracy wychowawczej.