×

Pięć nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

W ostatnim czasie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono pięć nowych kwalifikacji rynkowych. Cztery z nich dotyczą branży budowlanej, jedna branży gastronomicznej.

"Wykonywanie i montowanie więźb dachowych"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Wykonywanie i montowanie więźb dachowych” jest gotowa do wykonania i montażu elementów więźby dachowej drewnianej. Organizuje własne stanowisko pracy, dobiera i przygotowuje niezbędne narzędzia do obróbki drewna. Stosuje środki do ochrony drewna przed ogniem i czynnikami biologicznymi. Dobiera odpowiednie złącza w zależności od wykonywanej konstrukcji. Pracuje w ekipach montażowych. Kontroluje na każdym etapie jakość wykonywanej pracy. Przestrzega przepisów bhp i ppoż.

"Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych"

Osoba posiadająca kwalifikację „Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania ww. izolacji na podstawie dokumentacji technicznej. Organizuje własne stanowisko pracy, dobiera i przygotowuje niezbędne narzędzia i materiały do wykonywania zadań. Kontroluje na każdym etapie jakość wykonywanej pracy. Praca jest wykonywana w zróżnicowanych warunkach otoczenia, w wykopach, na wysokości, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Osoba posiadająca kwalifikację przestrzega przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska

"Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Montowanie stalowych konstrukcji ścian i  dachów” posługuje się wiedzą w zakresie materiałów stosowanych przy montażu konstrukcji stalowych. Organizuje stanowisko pracy, dobiera i przygotowuje narzędzia niezbędne do montażu oraz elementy stalowe konstrukcji. Rozmieszcza i transportuje elementy konstrukcji na terenie budowy oraz wyznacza miejsce i sposób ich składowania. Wykonuje montaż ściśle z projektem wykonawczym. Kontroluje jakość wykonanej pracy. Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

"Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych” samodzielnie planuje oraz przygotowuje stanowisko pracy. Posługuje się wiedzą dotyczącą rodzajów drewnianych posadzek i okładzin ściennych, wskazując ich wady i zalety. Identyfikuje potrzeby klienta, a następnie samodzielnie sporządza kosztorys oraz ustala harmonogram prac. Montuje drewniane posadzki i okładziny ścienne, posługując się dokumentacją projektową. Swoją pracę wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w samodzielnie zorganizowanych warunkach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zleceniodawcy bądź przełożonego.

"Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Wstępna i cieplna obróbka mięsa i  ryb” przygotowuje mięso (w tym drób) i ryby do dalszego procesu produkcyjnego pod kierunkiem przełożonego i przy współpracy z zespołem kuchennym. Zajmuje się w zależności od potrzeb: rozmrażaniem, ważeniem, myciem, rozdrabnianiem, formowaniem mięsa i ryb oraz zabezpieczaniem surowców i półproduktów, wykorzystując do tego przeznaczone narzędzia i urządzenia gastronomiczne. Przeprowadza obróbkę cieplną mięsa (w tym drobiu) i ryb oraz zabezpiecza produkt końcowy w odpowiednich warunkach przed wydaniem.