×

Chcesz, by twoi pracownicy zdobywali kwalifikacje? Sprawdź jak można uzyskać fundusze na walidację

Chcesz, aby twoi pracownicy potwierdzali swoje kompetencje i dzięki temu zdobywali kwalifikacje? Poniżej znajdziesz informacje o tym, gdzie i w jaki sposób szukać na to funduszy.

Obecnie (II połowa 2023 r.) na poziomie kraju nie ma możliwości pozyskania funduszy przeznaczonych wprost na walidację. Jednak w wielu miejscach można szukać środków na pokrycie kosztów różnych działań, które składają się na ten proces. Niektóre programy pozwalają na sfinansowanie wsparcia doradcy, który może pomóc w przygotowaniu się do walidacji (co może odpowiadać tzw. etapowi identyfikowania efektów uczenia się). Inne są przeznaczone na sprawdzanie, czy ma się umiejętności wymagane do zdobycia danej kwalifikacji (świadectwa, dyplomu). Jeszcze inne dotyczą dofinansowywania szkolenia kończącego się walidacją.

 

1. Gdzie możesz szukać środków?

Na poziomie krajowym jednym z głównych źródeł finansowania działań związanych z walidacją może być Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wskazówki jak korzystać z PO WER można znaleźć tutaj. Listę projektów aktualnie realizowanych w ramach PO WER można znaleźć tutaj.

Możliwe jest również dofinansowanie ze środków pochodzących z innych źródeł. Należą do nich m.in.:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR) - zawiera oferty podmiotów świadczących usługi dla pracowników z zakresu m.in. szkolenia, doradztwa i walidacji; jej celem jest zapewnienie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
    Obecnie (I połowa 2022 r.) usługi dotyczące walidacji, o których dofinansowanie można się ubiegać w ramach BUR, są oznaczone jako "egzaminy".
  • Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – środki z Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie to ma przyczynić się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.
  • Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - środki w ramach Funduszu są przeznaczane na wsparcie dla osób objętych zwolnieniami wynikającymi ze zmian strukturalnych spowodowanych globalizacją. Mogą zostać przeznaczone m. in. na szkolenia umożliwiające nabywanie nowych kwalifikacji lub zmianę kwalifikacji, poświadczenie zdobytego doświadczenia, poradnictwo czy inne działania.

 

Na poziomie regionalnym źródłem finansowania działań związanych z walidacją mogą być regionalne programy operacyjne (RPO). Środki z RPO mogą być przeznaczone m.in. na bezpośrednie wsparcie indywidualnych odbiorców w celu zwiększenia ich aktywności na rynku pracy. Lista przykładowych działań związanych z walidacją, które mogą być finansowane ze środków RPO (plik xls).

 

Na poziomie lokalnym do finansowania działań związanych z walidacją można wykorzystać:

  • środki z budżetów województw - walidacja pozwala na podniesienie kwalifikacji obywateli, co wpisuje się w zadania samorządu województwa, którymi jest m.in. kreowanie rynku pracy oraz prowadzenie działań mających na celu podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli (art. 11 Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województw);
  • środki z programów współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego - zgodnie z duchem Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Jak szukać środków?

Mechanizmy finansowania rzadko odwołują się wprost do walidacji (identyfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; ich dokumentowania oraz weryfikacji). Jednak działania związane z potwierdzaniem kompetencji mogą mieścić się w celach danego źródła finansowania. Dlatego szukając możliwości dofinansowania warto w opisach programów operacyjnych, funduszy czy konkursów grantowych zwrócić uwagę na sformułowania:

a) określające działania, w które wpisuje się walidacja lub weryfikacja:   b) określające działania, w które może się wpisywać doradztwo w ramach walidacji (m.in. pomoc w określeniu, jakie kompetencje ma dana osoba): 
- reintegracja zawodowa,
- kształcenie ustawiczne,
- uzyskiwanie, podnoszenie kwalifikacji,
- certyfikowanie, potwierdzanie posiadanych umiejętności,
- rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie,
- przygotowanie kadry,
- zwiększenie dostępu dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie,
- zwiększenie szans na zatrudnienie,
- dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
- podnoszenie kompetencji,
- wzrost kompetencji w przedsiębiorstwach,
- wzmocnienie zasobów ludzkich,
- zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych/starszych,
- egzaminy dzięki, którym można uzyskać dyplom potwierdzający zdobycie umiejętności i kwalifikacji,
- ustalenie potrzeb firm z zakresu kształcenia ustawicznego.
- usługi doradcze,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry zajmującej się zawodowo i ochotniczo aktywizacją społeczną osób starszych.
 

 

 

3. Jakie są zasady otrzymania finansowania?

Każda z możliwości dofinansowania ma swoje zasady przyznawania środków. Za każdym razem należy się z nimi zapoznać oraz spełnić postawione warunki, np. przygotować niezbędne dokumenty.

 

Przykładowe mechanizmy finansowania walidacji - regionalne programy operacyjne

Regionalne programy operacyjne (RPO) zawierają działania, na które w danym regionie można uzyskać finansowanie w danym czasie. Obecne obowiązują do końca 2020 roku (finansowane z nich projekty mogą trwać najpóźniej do 2023 roku). Kolejne RPO ustalono na lata 2021-2027. O te środki mogą się ubiegać różne podmioty, zazwyczaj w ramach konkursów. Poniżej pokazano kilka przykładowych projektów - dla zilustrowania tego, gdzie można szukać środków i w jaki sposób je wykorzystać.

Uwagi:

  1. Wszystkie z wymienionych poniżej projektów dotyczą osób indywidualnych, nie zaś przedstawicieli instytucji.
  2. Poniżej nie ujęto przykładów dla następujących województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego.

 

Przykładowe mechanizmy finansowania walidacji - Regionalne Programy Operacyjne