Cztery nowe kwalifikacje w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się kolejne cztery kwalifikacje rynnowe. Trzy z nich dotyczą branży IT, jedna z obszaru edukacji.

 

Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych

Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się pogłębioną wiedzą dotyczącą złożoności zjawiska zmiany rozwojowej, identyfikuje czynniki budujące potencjał ucznia oraz bariery utrudniające wykorzystanie i rozwój posiadanego potencjału. Wykorzystuje różnorodne metody pracy z uczniem, które pozwalają stymulować zmiany rozwojowe. W swoje działania aktywnie włącza ucznia, motywując go do brania odpowiedzialności za proces zmiany. Samodzielnie rozpoznaje potencjał rozwojowy ucznia, jego potrzeby rozwojowe oraz planuje formy wsparcia stosowane podczas rozmów coachingowych z uczniem.

 

Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami

Osoba posiadająca kwalifikację odpowiada za przygotowanie oraz przeprowadzenie badania elementów takich jak: strony internetowe, aplikacje mobilne czy dokumenty elektroniczne, zgodnie z AUX – Accessibility & User experience, z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami. Posługuje się wiedzą dotyczącą regulacji prawnych w obszarze dostępności cyfrowej, standardu WCAG, prawa pracy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Organizuje, czyli planuje, analizuje, przygotowuje, zleca i podejmuje decyzje związane z zakresem badania, użyciem technologii asystujących itp., koordynuje pracę zespołu, wskazuje kompetencje użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami właściwe do wykonania zadania, asystuje użytkownikom-testerom podczas badania oraz sporządza raport z badania.

 

Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Osoba posiadająca kwalifikację, samodzielnie posługuje się automatycznymi walidatorami dostępności dokumentów cyfrowych i programami asystującymi oraz przeprowadza proces audytowania dokumentów cyfrowych. Wykorzystuje znajomość standardu WCAG, weryfikując dostępność dokumentów wygenerowanych z programów źródłowych i dokumentów PDF. W badaniu dokumentów stosuje zasady i przepisy w zakresie dostępności. Na tej podstawie sporządza raport końcowy, w którym zawarte są m.in. rozwiązania dotyczące usuwania problemów z dostępnością cyfrową. Przetwarza informacje. Realizuje zadania na samodzielnym stanowisku, w tym układa plan audytu dokumentu cyfrowego i  przygotowuje raport końcowy. Osoba sprawdzająca dokumenty przekazuje innym osobom z zespołu lub instytucji (w której pełni swoją funkcję) zalecenia dotyczące koniecznych zmian w opracowywanych dokumentach. Wykazuje się umiejętnością analizy potrzeb i oczekiwań osób, do których kierowane są dokumenty cyfrowe.

 

Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie z estandardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Osoba posiadająca tę kwalifikację samodzielnie posługuje się automatycznymi walidatorami dostępności stron internetowych i programami asystującymi oraz przeprowadza proces audytowania stron internetowych. W badaniu stosuje zasady i przepisy w zakresie dostępności cyfrowej. Na tej podstawie sporządza raport końcowy, w którym zawarte są m.in. rozwiązania dotyczące usuwania problemów z dostępnością cyfrową. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu dostępności WCAG. Realizuje zadania na samodzielnym stanowisku, w tym układa plan audytowania. Osoba wykonująca audyt stron internetowych przekazuje rekomendacje zmian do wprowadzenia w serwisie. Analizuje potrzeby i oczekiwania osób korzystających z zasobów stron internetowych.