Jak opisać kwalifikację rynkową?

Kwalifikacje rynkowe są tym, czego uczymy się poza szkołą i uczelnią; to kursy i szkolenia oferowane przez firmy szkoleniowe, pracodawców czy stowarzyszenia, to także wiedza i umiejętności zdobywane samodzielnie lub w praktyce zawodowej.Kwalifikacje rynkowe mogą być zgłaszane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez zainteresowane podmioty lub gremia np. instytucje szkoleniowe, organizacje branżowe, stowarzyszenia. Wszystkie kwalifikacje rynkowe są kwalifikacjami cząstkowymi, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej, w odróżnieniu od kwalifikacji pełnych, uzyskiwanych w systemie oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Każda kwalifikacja rynkowa, zanim zostanie włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, musi zostać opisana, a jej jakość - oceniona.

Sposób opisania kwalifikacji rynkowej określa art. 15 ustawy o ZSK. Zgodnie z nim każdy wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do systemu musi zawierać m.in. jej opis (w tym zapotrzebowanie na kwalifikację, wskazanie grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji, omówienie typowych możliwości wykorzystania danej kwalifikacji na rynku pracy), dokładne omówienie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, a także wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację.

Opis kwalifikacji rynkowej stanowi cenne źródło informacji dla:

  • osób, które planują ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego,
  • pracodawców, którzy szukają osób o odpowiednich kompetencjach oraz są zainteresowani podejmowaniem działań na rzecz rozwoju swoich pracowników,
  • doradców edukacyjnych i zawodowych, pedagogów szkolnych, rodziców i innych, którzy wspierają osoby uczące się w planowaniu nauki i kariery zawodowej,
  • nauczycieli, którzy przygotowują programy kształcenia, a w trakcie ich realizacji oceniają efektywność tego kształcenia,
  • instytucji odpowiedzialnych za walidację.


Załączniki:

  1. Jak opisać kwalifikację rynkową?
  2. Poradnik opisywania kwalifikacji