Jak włączyć kwalifikację rynkową do ZSK

Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Na przykład może to być: firma handlowa, instytucja szkoleniowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z danej branży, zrzeszenie producentów, związek sportowy, stowarzyszenie itp.


Zainteresowany podmiot (instytucja, organizacja) składa elektroniczny wniosek, zawierający szczegółowy opis kwalifikacji, do ministra właściwego dla kwalifikacji za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o cztery miesiące. Wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł.

Na wszystkich etapach rozpatrywania wniosku minister oraz opiniujący zgłoszoną kwalifikację specjaliści i eksperci są zobowiązani do ścisłej współpracy z wnioskodawcą.

 

Po otrzymaniu wniosku minister właściwy podejmuje następujące kroki:

1. Konsultacja z zainteresowanymi środowiskami

Minister umieszcza na portalu ZSK informację o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania opinii. Celem konsultacji jest publiczne poinformowanie o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji do ZSK i pozyskanie opinii zainteresowanych środowisk.

 

2. Pozyskanie opinii specjalistów

Po konsultacjach minister zwraca się do specjalistów o opinię w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji do ZSK. Na podstawie tych opinii minister podejmuje decyzję o zasadności dalszego procedowania.

 

3. Ocena wniosku

Minister dokonuje ostatecznej oceny wniosku. Pod uwagę bierze się:

  • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji;
  • celowość włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, rozumianą jako jej zgodność z potrzebami społecznymi, potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
  • dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie;
  • podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji już włączonych do ZSK.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku minister właściwy informuje o odmowie podmiot wnioskujący i przedstawia uzasadnienie. Od decyzji ministra nie przysługuje odwołanie.

 

4. Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

Minister powołuje zespół ekspertów, który dokonuje porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK i przedstawia ministrowi wiążącą rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK. Rekomendacja zawiera także - skorygowany w porozumieniu z wnioskodawcą - opis wymaganych efektów uczenia się.

Minister przekazuje rekomendację ekspertów do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK. Jeżeli jej opinia jest pozytywna, to minister przypisuje poziom PRK do danej kwalifikacji. W przeciwnym wypadku zespół ekspertów ponownie sporządza rekomendację, w której odnosi się do opinii Rady. Ta rekomendacja jest ostateczna

 

5. Przygotowanie obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK

Minister przygotowuje treść obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK. Obwieszczenie jest publikowane w Monitorze Polskim. W dniu publikacji obwieszczenia kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do ZSK.

 

Uwaga: Kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej (IC) uprawnionej do nadawania tej kwalifikacji.


Załączniki:

  1. Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK
  2. Poradnik opisywania kwalifikacji