Jak zostać instytucją certyfikującą (IC)?

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.    

Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy i umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten jest określany mianem walidacji.

Jaki podmiot może zostać instytucją certyfikującą?

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie kwalifikacji i nie ma zaległości podatkowych.

 

Jak wygląda uzyskanie uprawnień?

Podmioty zainteresowane składają wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – na odpowiednim formularzu.

Wypełniony wniosek zawiera dane podmiotu oraz oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i składek. Wraz z wnioskiem konieczne jest również wniesienie opłaty w wysokości 10 000 zł.

Dla podmiotów, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji równocześnie z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK, opłata wynosi 5000 zł (zł (wnosi się ją po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK).

Złożony wniosek podlega ocenie formalnej przeprowadzonej przez podmiot prowadzący rejestr. Poprawny formalnie wniosek jest przesyłany do ministra właściwego dla danej kwalifikacji. Jeżeli ocena wniosku jest pozytywna, minister nadaje uprawnienie do certyfikowania określonej kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej.

Po wydaniu decyzji o nadaniu uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, minister właściwy musi jeszcze podpisać umowę z podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ), który będzie monitorował działania instytucji certyfikującej i prowadził jej ewaluację zewnętrzną. Dopiero po zawarcia tej umowy instytucja certyfikująca może rozpocząć walidację kandydatów i wydawanie certyfikatów.


Załączniki:

  1. Schemat nadawania uprawnień instytucji certyfikującej