×

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy), wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy), oraz wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (art. 55 ust. 1 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  22 1010 1010 0031 0222 3100 0000.

Opłaty za wnioski:

 1. za wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK w wysokości 2 218 zł - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 14.1 - ....................................................................
                                            (nazwa kwalifikacji)

                                       
 2. za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK w wysokości 11 090 zł (lub 5 545 zł - w przypadku wniosków złożonych razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK - zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 41.2 - ....................................................................
                                             (nazwa kwalifikacji)

  UWAGA: opłatę (w wysokości 5 545 zł) za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej składany wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


 3. za wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości - w wysokości 2 218 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2 218 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
  nr  22 1010 1010 0031 0222 3100 0000.
  W tytule przelewu należy wpisać:
  ZSK art. 53.1 - ..................................................................
                                      (nazwa wnioskodawcy)

 

Opłaty kwartalne:

Wpłaty instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych opłat od przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, o których mowa w  art. 46 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986, z późn. zm.) należy dokonywać na rachunek:

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

22 1010 1010 0031 0222 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 46 – nazwa instytucji certyfikującej, nazwa kwalifikacji, kwartał/rok kalendarzowy