×

LISTA PZZJ

Poniżej wykaz aktualnych i byłych Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości z datami końca uprawnień oraz grupami kwalifikacji. 

 

LISTA AKTUALNYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI:

PZZJ: Akademia Pożarnicza
Data końca uprawnień: 15.07.2028
Grupa kwalifikacji: sprawy wewnętrzne

PZZJ: Biblioteka Narodowa
Data końca uprawnień: 9.09.2024
Grupy kwalifikacji: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PZZJ: Butra Consulting Andrzej Butra
Data końca uprawnień: 6.09.2029
Grupa kwalifikacji: oświata i wychowanie

PZZJ: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Data końca uprawnień: 6.09.2029
Grupa kwalifikacji: zdrowie

PZZJ: Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Data końca uprawnień: 10.09.2024
Grupa kwalifikacji: sprawiedliwość

PZZJ: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Data końca uprawnień: 6.09.2029
Grupy kwalifikacji: instytucje finansowe, rozwój regionalny, zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

PZZJ: Fundacja The Global Language System Polska
Data końca uprawnień: 29.07.2028
Grupy kwalifikacji: transport kolejowy, sprawiedliwość

PZZJ: Grupa Gumułka Euroedukacja sp.z o.o.
Data końca uprawnień: 5.09.2029
Grupy kwalifikacji: informatyzacja, finanse, publiczne zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze administracja publiczna

PZZJ: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
Data końca uprawnień: 12.09.2024
Grupa kwalifikacji: sport

PZZJ: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Data końca uprawnień: 9.10.2024
Grupa kwalifikacji: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PZZJ: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Data końca uprawnień: 16.09.2024
Grupa kwalifikacji: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PZZJ: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Data końca uprawnień: 5.09.2024
Grupa kwalifikacji: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PZZJ: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Data końca uprawnień: 9.09.2024
Grupy kwalifikacji: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne

PZZJ: Politechnika Morska w Szczecinie
Data końca uprawnień: 5.09.2029
Grupa kwalifikacji: żegluga śródlądowa

PZZJ: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Data końca uprawnień: 5.09.2024
Grupa kwalifikacji: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PZZJ: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Data końca uprawnień: 30.08.2029
Grupy kwalifikacji: informatyzacja, oświata i wychowanie, zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

PZZJ: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data końca uprawnień: 15.07.2028
Grupa kwalifikacji: gospodarka leśna

PZZJ: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Data końca uprawnień: 17.07.2028
Grupa kwalifikacji: gospodarowanie odpadami

PZZJ: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data końca uprawnień: 18.07.2028
Grupa kwalifikacji: gospodarka leśna

PZZJ: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Data końca uprawnień: 19.07.2028
Grupa kwalifikacji: gospodarka leśna

PZZJ: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
Data końca uprawnień: 6.09.2029
Grupa kwalifikacji: oświata i wychowanie, zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, gastronomia turystyka

 

LISTA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI, KTÓRYM WYGASŁY UPRAWNIENIA

PZZJ: Butra Consulting Andrzej Butra
Data końca uprawnień: 3.09.2023
Grupa kwalifikacji: usługi w urzędach pracy i OHP

PZZJ: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Data końca uprawnień: 4.09.2023
Grupa kwalifikacji: usługi w urzędach pracy i OHP, nauka, szkolnictwo wyższe, finanse publiczne, rodzina, usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych, usługi w pomocy społecznej, zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej,
zawód regulowany — pracownik socjalny, administracja publiczna, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, członkostwo RP w UE, sprawy zagraniczne

PZZJ: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Data końca uprawnień: 4.09.2023
Grupa kwalifikacji: instytucje finansowe

PZZJ: Główny Instytut Górnictwa
Data końca uprawnień: 28.08.2023
Grupa kwalifikacji: energetyka jądrowa, energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa), gaz ziemny, gospodarka złożami kopalin, górnictwo, odnawialne źródła energii, środowisko, budownictwo, gospodarka

PZZJ: Grupa Gumułka Euroedukacja sp.z o.o
Data końca uprawnień: 3.09.2023
Grupa kwalifikacji: rozwój regionalny, usługi w urzędach pracy i OHP, usługi w pomocy społecznej, gospodarowanie nieruchomościami, gospodarka

PZZJ: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Data końca uprawnień: 4.09.2023
Grupa kwalifikacji: nauka, energetyka jądrowa, zdrowie

PZZJ: Instytut Nafty i Gazu PIB
Data końca uprawnień: 3.09.2023
Grupa kwalifikacji: gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa ciekłe

PZZJ: Instytut Turystyki Sp.z o.o.
Data końca uprawnień: 9.10.2023
Grupa kwalifikacji: gastronomia, hotelarstwo, turystyka

PZZJ: Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Data końca uprawnień: 31.08.2023
Grupa kwalifikacji: gospodarowanie nieruchomościami

PZZJ: Politechnika Morska w Szczecinie
Data końca uprawnień: 3.09.2023
Grupa kwalifikacji: szkolnictwo wyższe, gospodarka morska, transport drogowy, rybołówstwo, nauka

PZZJ: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Technologii Eksploatacji
Data końca uprawnień: 28.08.2023
Grupa kwalifikacji: nauka, szkolnictwo wyższe, usługi w urzędach pracy i OHP, budownictwo, gospodarka, gospodarowanie nieruchomościami

PZZJ: Śląski Uniwersytet Medyczny
Data końca uprawnień: 4.09.2023
Grupa kwalifikacji: zdrowie

PZZJ: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
Data końca uprawnień: 4.09.2023
Grupa kwalifikacji: nauka, szkolnictwo wyższe, usługi w urzędach pracy i OHP, usługi w pomocy społecznej, gospodarka, hotelarstwo, administracja publiczna