×

Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)?

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Jaki podmiot może zostać PZZJ?

Podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości może zostać instytucja, która spełnia kilka wymogów: prowadzi zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzonych procesów, dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą pracowniczą, jest odpowiednio przygotowana merytorycznie w zakresie działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i zasad walidacji oraz ma doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub audytów.

Jak zostać PZZJ?

Minister Edukacji i Nauki nie rzadziej niż raz na 3 lata publikuje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ogłoszenie o naborze kandydatów na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ. Zainteresowane instytucje muszą następnie złożyć wniosek, wypełniając właściwe formularze i załączając do niego dodatkowe dokumenty, m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności i systemu zapewniania jakości.

Wraz z wnioskiem wnoszona jest opłata w wysokości 2 218 zł na podany numer konta.

Złożony wniosek jest oceniany pod względem spełniania warunków formalnych, a następnie podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. W przypadku decyzji pozytywnej wnioskujący podmiot zostaje wpisany na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ dla danej grupy kwalifikacji na okres 6 lat, z możliwością przedłużenia na następne 6 lat. Minister właściwy dla kwalifikacji powierza mu, w drodze umowy, funkcję PZZJ w odniesieniu do określonej kwalifikacji i konkretnej IC.