×

Kwalifikacje związane ze sportami zimowymi włączone do ZSK

Mężczyzna jeżdżący na desce snowboardowej
Wirestock - Freepik

Bardzo dobra informacja dla fanów sportów zimowych. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiło się aż pięć kwalifikacji, które pozwolą zainteresowanym uzyskać certyfikaty przydatne do prowadzenia szkoleń z jazdy na nartach i desce snowboardowej.

Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie

Osoba posiadająca kwalifikację „Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie” jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i monitorowania jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie w oparciu o gotowe plany pracy, w ramach sportu dla wszystkich. Prezentuje podstawowe i średnio zaawansowane umiejętności jazdy na snowboardzie zgodnie z realizowanymi w Polsce programami nauczania. Przygotowuje konspekty zajęć, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności uczestników oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Objaśnia ćwiczenia i naucza jazdy na snowboardzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. W trakcie wykonywania zadań zawodowych realizuje działania edukacyjno-informacyjne oraz promuje aktywność fizyczną poprzez własną postawę. Monitoruje technikę jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń przez uczestników. Podejmowane działania wykonuje w odniesieniu do wiedzy dotyczącej ogólnych założeń snowboardu jako dyscypliny sportu. Jest gotowa do kontrolowania własnej pracy zgodnie z wytycznymi nadzorujących. Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć.

Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania zajęć i procesu dydaktycznego w snowboardzie w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, z uwzględnieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach sportu dla wszystkich. Prezentuje podstawowe i średnio zaawansowane umiejętności jazdy na snowboardzie zgodnie z realizowanymi w Polsce programami nauczania. Diagnozuje poziom umiejętności sportowych uczestników. Przygotowuje plan realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych metod, form i środków. Organizuje i prowadzi proces dydaktyczny, analizuje podejmowane przez siebie działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji procesu dydaktycznego. Stosuje narzędzia komunikacji i motywacji. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do analizy i oceny umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby z niższymi kwalifikacji instruktorskimi (tzw. asystentów instruktorów). Podejmowane działania wykonuje w oparciu o wiedzę dotyczącą teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji procesu dydaktycznego w snowboardzie oraz realizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej. Jest przygotowana do promocji zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć oraz za działania realizowane przez współpracowników.

Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktycznego w snowboardzie w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, z uwzględnieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach sportu dla wszystkich. Prezentuje podstawowe, średnio zaawansowane i zaawansowane umiejętności jazdy na snowboardzie zgodnie z realizowanymi w Polsce programami nauczania. Przygotowuje plan realizacji procesu dydaktycznego, wykorzystując metody, formy i środki stosowane w innych dyscyplinach sportowych oraz indywidualizując dobór metod, form i środków do uczestników procesu. Prowadzi proces dydaktyczny, analizuje podejmowane przez siebie działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji procesu dydaktycznego. Usprawnia proces osiągania celów, stosując narzędzia komunikacji i motywacji. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do prowadzenia procesu rozwoju zawodowego osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi (w kraju i za granicą), w tym walidowania ich umiejętności. Jest przygotowana do organizacji imprez rekreacyjnych, w tym ukierunkowanych na promocję snowboardu wśród dzieci i młodzieży. Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć oraz działania współpracowników. Podejmowane działania wykonuje w oparciu o wiedzę dotyczącą teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji procesu dydaktycznego w snowboardzie.

Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

Osoba posiadająca kwalifikację planuje i prowadzi zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, do bezpiecznego korzystania z infrastruktury narciarskiej i czerpania radości z uprawiania rekreacyjnego narciarstwa. Doskonali poziom ich sprawności fizycznej, narciarskich umiejętności ruchowych i przekazuje wiedzę na temat sposobów bezpiecznego korzystania ze sprzętu, urządzeń wyciągowych i terenów narciarskich oraz kształtuje postawy etyczne. Posiadacz kwalifikacji na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, przygotowuje plan szkolenia i konspekt zajęć. Organizuje, planuje, prowadzi i nadzoruje zajęcia. Wspomaga uczestników, m.in. udzielając wskazówek i korygując błędy. Zapewnia bezpieczną organizację zajęć, będąc świadomym odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Posiada umiejętności swobodnej jazdy na nartach i demonstracji nauczanych technik narciarskich. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w górach, założeń metodyki nauczania oraz podstaw ontogenezy człowieka.

Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym

Osoba posiadająca kwalifikację planuje i prowadzi szkolenie z narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym. Doskonali poziom sprawności fizycznej i narciarskich umiejętności technicznych uczestników w zróżnicowanych warunkach śniegowo-terenowych, przygotowuje do amatorskiej rywalizacji sportowej oraz przekazuje wiedzę na temat sposobów bezpiecznego korzystania ze sprzętu, terenów narciarskich. Promuje postawy etyczne w uprawianiu narciarstwa. Posiadacz kwalifikacji na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników przygotowuje plan cyklu szkoleniowego z narciarstwa alpejskiego na zaawansowanym poziomie. Organizuje, planuje i realizuje zajęcia. Wspomaga uczestników, m.in. udzielając wskazówek i korygując błędy. Zapewnia bezpieczną organizację zajęć, przyjmując odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób uczestniczących w procesie szkolenia narciarskiego na poziomie zaawansowanym oraz uczestników amatorskich zawodów narciarskich. Posiada wysoki poziom umiejętności technicznych w narciarstwie alpejskim. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem wysokiej sprawności motorycznej, szerokiej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w górach, techniki jazdy, założeń metodyki nauczania oraz biologicznych i psychospołecznych podstaw wysiłku fizycznego. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do zaplanowania amatorskich zawodów narciarskich.