×

Nabór podmiotów do wsparcia w zakresie opisywania kwalifikacji i przygotowania do pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oferuje wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK.

O wsparcie może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, tj. taki, który wg przepisów Ustawy o ZSK może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:

  • szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje w zakresie korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
  • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje w zakresie metodyki opisywania kwalifikacji rynkowej,
  • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
  • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, projektowania procesów walidacji,
  • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych),
  • organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
  • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków),
  • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków), catering.

Więcej informacji