×

Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji oraz wsparcia w zakresie planowania walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), oferowane jest wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. O wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, tj. taki, który wg przepisów Ustawy o ZSK może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:

 • szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje w zakresie korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje w zakresie metodyki opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, projektowania procesów walidacji,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych),
 • organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków),
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków),
 • zapewnienie wyżywienia podczas spotkań (przerwa kawowa i obiad - jeżeli spotkanie trwa powyżej 6 godz. oraz - w przypadku noclegów - śniadania i kolacje)
 • dostęp do narzędzi teleinformatycznych, ułatwiających wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.


IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji (ekspertów merytorycznych wskazanych przez podmiot).


W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące  dokumenty:

 • Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1)
 • Informacje o planowanej kwalifikacji (załącznik 2)
 • Informacje o członkach zespołu opisującego kwalifikacje (załącznik 3)
 • Pisemne rekomendacje (minimum dwie) od podmiotów zewnętrznych (np. stowarzyszenia/organizacji branżowej) uzasadniające zapotrzebowanie na wprowadzenie planowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające komplet ww. dokumentów.

 

W ramach projektu możliwe jest udzielenie wsparcia w opisie 100 kwalifikacji rynkowych, w tym do 30 czerwca 2019 - 40 kwalifikacji. Dlatego – w przypadku większej liczby kwalifikacji zgłoszonych do opisania:

 • Zostaną wybrane kwalifikacje najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom:
 • Kompletna i spójna informacja na temat proponowanej kwalifikacji i potencjału zespołu opisującego kwalifikacje;
 • Pisemne rekomendacje dla proponowanej kwalifikacji, opisane powyżej.
 • W dalszej kolejności preferowane będą podmioty:
 • które proponują kilka kwalifikacji do opisania
 • wskazujące instytucje wyrażające gotowość certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK.

Ocena zostanie przeprowadzona przez ekspertów metodycznych wspierających procesy opisywania kwalifikacji rynkowych.

 

Proponowany skład zespołu opisującego kwalifikacje:

 • zespół - liczący od 3 do 5 osób - będzie wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania.

 

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać "Zgłoszenie kwalifikacji - wsparcie opisywania".

Rozstrzygnięcia dotyczące wsparcia w opisie 100 kwalifikacji odbywać się będą w 3 turach do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia w pierwszej turze przyjmowane będą do dnia 23 października br. Zgłoszenia w drugiej turze, pod warunkiem niewyczerpania limitu wspieranych kwalifikacji w turze pierwszej, będą przyjmowane do 30 listopada br. Zgłoszenia w trzeciej turze, pod warunkiem niewyczerpania limitu wspieranych kwalifikacji w turze pierwszej i drugiej, będą przyjmowane do 15 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie będzie następować w terminie dwóch tygodni od terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń w danej turze.

 

Załączniki:

 

Ponadto podmiot zgłaszający się do opisania kwalifikacji przy współpracy z IBE może skorzystać z dodatkowego wsparcia w zakresie projektowania walidacji i certyfikacji. Dotyczyć ono będzie przygotowania podmiotu do pełnienia roli Instytucji Certyfikującej dla jednej, wybranej kwalifikacji, opracowywanej uprzednio wspólnie z zespołem IBE.

 

Oferta wsparcia w zakresie projektowania walidacji

Uwaga, termin 2-giego naboru na wsparcie projektowania walidacji został przedłużony do dnia 7 grudnia 2018 r.

Podmiot objęty tego rodzaju wsparciem może liczyć na:

 • doradztwo w ramach przygotowania podmiotu do pełnienia roli instytucji certyfikującej zgodnie z wymaganiami ustawy o ZSK,
 • wsparcie ekspertów IBE w projektowaniu walidacji i certyfikacji dla kwalifikacji tworzonej w systemie ZSK (współpraca przy tworzeniu scenariusza walidacji i schematu walidacji),
 • wsparcie w opisie wewnętrznego systemu zapewniania jakości obejmującego m.in. rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, stałe monitorowanie oraz ewaluację wewnętrzną,
 • warsztaty w metodologii service design pomocne w opracowaniu walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości,
 • konsultacje merytoryczne i spotkania robocze na każdym etapie prac,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dot. projektowania i opisywania walidacji,
 • noclegi i zwrot kosztów przejazdu dla uczestników warsztatów i spotkań roboczych (wg określonych warunków).

 

Kryteria wyłonienia podmiotów do wsparcia

Wsparcie w zakresie projektowania walidacji i certyfikacji mogą otrzymać podmioty:

 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej opisywanej w ramach ZSK,
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – scenariusza walidacji dla tej kwalifikacji,
 • chcące nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK,
 • dysponujące zespołem specjalistów/ekspertów wskazanych w załączniku nr 2,
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania opisywanej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu - do ich udziału w warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE ( łącznie do ok. 6 spotkań roboczych i dwa 2-dniowe warsztaty) oraz bieżącej współpracy w trybie zdalnym nakierowanej na stworzenie opisów: walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

 

Instytucje ubiegające się o wsparcie muszą spełnić następujące wymagania:

 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • mieć gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK, w szczególności do prowadzenia walidacji efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji:
  • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
  • gotowość do zlecenia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;

 

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie 7 podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej. W przypadku większej liczby zgłoszeń:

 • Preferowane będą podmioty, które zaproponowały większą liczbę kwalifikacji do opisania przy wsparciu IBE.
 • Kolejnym kryterium wyboru będzie szacowany poziom certyfikacji, tj. informacja nt. liczby osób, które w skali roku mogą być zainteresowane uzyskaniem wskazanych kwalifikacji.
 • W dalszej kolejności IBE zastrzega sobie prawo kierowania się treścią przedstawionych przez podmioty rekomendacji wskazujących na zasadność włączenia zaproponowanych kwalifikacji do ZSK.

 

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące dokumenty:

 

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wsparcie.ic@ibe.edu.pl do 23 października 2018 r. W przypadku niewyłonienia w podanym terminie wszystkich 7 podmiotów do wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnych podmiotów spośród zgłoszonych w 2-gim terminie naboru na wsparcie w opisywaniu kwalifikacji, tj. do 30 listopada 2018 r.

Uwaga, termin 2-giego naboru na wsparcie projektowania walidacji został przedłużony do dnia 7 grudnia 2018 r.

W tytule wiadomości proszę napisać: „Zgłoszenie dot. wsparcia w projektowaniu walidacji”.

Z wybranym podmiotem/podmiotami zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w myśl art.28 RODO.